22-03-13

GEMEENTEBESTUUR KONTICH SCHENDT HET GEMEENTEDECREET BIJ DE AANSTELLING AFGEVAARDIGDE REGIONAAL BESTUURSCOMITE WEST

Op de gemeenteraad van 18 februari 2013 werd door het Kontichs gemeentebestuur een kandidaat voorgedragen voor het Regionaal bestuurscomité van IVEKA. IVEKA is de beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas voor de gemeente Kontich.

De voorgedragen kandidaat is echter geen gemeenteraadslid, waardoor het decreet op de intergemeentelijke samenwerking alsook de statuten van Igean bepalen dat een aanstelling van een niet-gemeenteraadslid enkel mogelijk is met een schriftelijke motivatie waarin de deskundigheid wordt toegelicht.

Vlaamse Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde wees schepen Fillet op het ontbreken van een schriftelijke motivatie in het dossier, doch deze meende dat een mondelinge toelichting voldoende was.

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Marleen Van den Eynde geeft minister Bourgeois, bevoegd voor bestuurszaken en binnenlands bestuur Van den Eynde gelijk, en stelt dat het gemeentedecreet in deze geschonden is.

Het Vlaams Belang zal echter geen klacht indienen, omdat het voor ons niet gaat over de kandidaat, maar wel over het niet naleven van de wetgeving over de manier waarop een voordracht moet gebeuren.  Wij menen dat opmerkingen van de oppositie ernstig moeten genomen worden, en de wetgeving terzake wordt nageleefd. 

 

15:42 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-03-13

VEERDIENSTEN WORDEN NIET AFGESLANKT

 

De veerdiensten in Vlaanderen worden niet afgeslankt. Dat zegt minister Crevits in antwoord op een vraag van Vlaams Parlementslid Marleen Van den Eynde.  Hierover was onrust ontstaan, nadat de NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)  de betrokken gemeentebesturen waar een veerdienst actief is, een brief had gestuurd tot financiële ondersteuning van de veerdiensten.  De kostprijs voor het gebruik wordt op 4 à 5 euro geschat.  Een ontzegging van financiële bijdrage van de gemeenten zou mogelijk tot afschaffing van de veerdiensten kunnen leiden.

Minister Crevits erkent dat de veerdiensten belangrijke schakels zijn in het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer. Zij heeft echter niet het fiat gegeven aan W&Z tot een onderzoeksopdracht voor bijkomende financiering.  Vermits veerdiensten algemene maar ook specifieke investeringen vraagt, werd door W&Z naar bijkomende financiering gezocht. 

Van den Eynde weerlegde de vraag naar middelen voor specifieke ondersteuning. W&Z wilde een grotere kostendekkingsgraad realiseren voor het aanbieden van veerdiensten. Voor het Vlaams Belang zijn veerponden varende bruggen.  Het is een basisdienstverlening die naast het recreatieve karakter ervan een belangrijke rol speelt in het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.  Het is dan ook onaanvaardbaar  dat deze zouden worden belast met een tolheffing aldus Marleen Van den Eynde.

18:59 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-13

KRIJGT RUMST EEN CARPOOLPARKING IN 2013

 

 

Sinds 2008 is de aanleg van een carpoolparking in Rumst opgenomen in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer.  Deze carpoolparking zou ingeplant worden aan het in- en uitrittencomplex van de E19 in Rumst.  Er zouden zo’n 110 plaatsen voor personenwagens voorzien worden. 

 

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits stelt de minister dat de gronden voor de aanleg van de carpoolparking reeds verworven werden.  De werken werden naar het investeringsprogramma 2013 verschoven omdat in de tweede helft van 2011 geen gunstige bouwvergunning afgeleverd was, maar ook wegens andere dringende prioriteiten werden deze werken verschoven. De aanbesteding voor deze carpoolparking wordt inmiddels gepland in de loop van 2013.

09:56 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-03-13

EINDELIJK NIEUWE LOCATIE VOOR STELPLAATS DE LIJN IN RUMST

HARMONICABUS RUMST.jpgIn februari 2007 werd door de Vlaamse regering beslist om via technieken van alternatieve financiering een 11-tal nieuwe stelplaatsen voor De Lijn te bouwen.

 

Voor de Rupelstreek werd naar een alternatief gezocht voor de stelplaats aan de Molenbergstraat in Rumst.  Dit bleek echter niet zo’n eenvoudige opdracht.  In eerste instantie werd gezocht naar een stelplaats in Boom aan Krekelenberg. Een aantal milieuproblemen en bestemmingsproblemen van de vrijliggende gronden hebben ervoor gezorgd dat De Lijn een lange zoektocht moest voeren naar een geschikte locatie. 

 

In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde die deze problematiek opvolgt, antwoordde minister Crevits dat De Lijn meldt dat de studie voor de bouw van een nieuwe stelplaats in Rumst kan opgestart worden, gezien de nieuwe locatie gekend is. Deze locatie bevindt zich op het terrein “Stuyvenberg” gelegen aan de Doelhaagstraat 77 in Rumst.  Het voormalig gemeentebestuur van Rumst koesterde plannen om de oude site in te vullen met nieuwe woningen, appartementen en een cultureel centrum. Wanneer de verhuis zal doorgevoerd worden is nog niet bekend. 

 

Deze stelplaats is de voorlaatste stelplaats die door De Lijn in het kader van de alternatieve financiering wordt gebouwd.  Enkel voor de stelplaats in Sint-Pieters-Leeuw werd nog geen grond verworven. 

 

 

 

16:08 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-02-13

DE LIJN LIEGT OVER HAAR PERSONEELSBELEID - REKENHOF LEGT LEUGENS DE LIJN BLOOT

 

Het Rekenhof legt de leugens van de Openbare Vervoersmaatschappij “De Lijn” bloot.  In haar rapport stelt het Rekenhof dat in elke entiteit van De Lijn een verschillend selectie- en aanwervingsbeleid voert. 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde heeft in het verleden verschillende malen minister Crevits ondervraagd over het personeelsbeleid van De Lijn. Van den Eynde vroeg de minister of bij de aanwerving binnen éénzelfde  functiecategorie de lat met betrekking tot de vereisten van de aan te werven personeelsleden steeds gelijk gelegd zou worden.  Telkens antwoordde minister Crevits op aangeven van De Lijn dat bij aan te werven personeelsleden de lat steeds gelijk gelegd wordt.  Het Rekenhof heeft echter  aangetoond dat dit antwoord totaal niet strookt met de waarheid. 

Zo blijkt dat na de moord op Guido De Moor in december 2006 een nieuwe veiligheidsdienst in het leven werd geroepen. Voor deze nieuwe functie moesten de voormalige plaatsbewijzentoezichters van de entiteit Antwerpen zich plots aan een zwaar examen onderwerpen, terwijl de voormalige plaatsbewijzentoezichters in Gent zonder examen lijncontroleur konden worden.  Deze ongelijke behandeling leidde ertoe dat dezelfde mensen uit Antwerpen liefst 400€ minder verdienen dan hun collega’s uit Gent.  Deze ongelijke behandeling werd door de minister steeds ontkend en dit op aanwijzen van De Lijn !

Het Vlaams Belang vraagt zich af hoe er in de toekomst in de commissie openbare werken van het Vlaams Parlement nog op een degelijke en correcte manier kan worden gewerkt, wanneer De Lijn zulke onwaarheden vertelt in haar antwoord op parlementaire vragen.

Het Vlaams Belang vraagt minister Crevits om zulke aangeklaagde wantoestanden nadrukkelijk op te volgen. Minister Crevits beloofde in ieder geval om de aanbevelingen van het Rekenhof op te nemen in de beheersovereenkomst, en regelmatig te controleren over de opvolging van de aanbevelingen. 

 

22:14 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-01-13

VLAAMS BELANG VRAAGT NOODBRUG VOOR HET KRUISPUNT R11/N1 IN MORTSEL

fileleed.jpg 
Het dichtknijpen van de N1 in Mortsel heeft ertoe geleid dat de verkeerstoestand in de Antwerpse zuiderrand zeer ernstig verstoord werd.  Vooral het kruispunt van de R11 met de N1 vormt een grote hinderpaal in de verkeersdoorstroming in de regio. Niet enkel de omliggende woonwijken, maar ook de aanpalende gemeenten ondervinden hiervan een negatieve gevolgen.  Zo worden de dorpskernen van de aanpalende gemeenten overladen met doorgaand verkeer op zoek naar een andere verbinding richting Antwerpen.

Om te voorkomen dat de zuidrand van Antwerpen volledig dichtslibt en de economische groei in de regio wordt aangetast vraagt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde de plaatsing van een noodbrug op het kruispunt R11/N1 in Mortsel.

Het masterplan 2020 dat een oplossing uitwerkt voor de verkeersproblematiek, in een grotere Antwerpse agglomeratie zit immers nog steeds in het slop.  In dit masterplan zit ook de problematiek van de zuiderrand vervat.  Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat een tijdelijke oplossing noodzakelijk is.  Tijdens de werken aan de Antwerpse ring waren de noodbruggen dé oplossing voor een betere verkeersdoorstroming.  Het Vlaams Belang wil dan ook in afwachting van nieuwe infrastructuur in het kader van het Masterplan een noodbrug om de huidige doorstromingsproblematiek tijdelijk op te vangen.  Op die manier wordt alvast een tijdelijke oplossing geboden voor het meest nijpende probleem in de zuiderrand van Antwerpen.

Het Vlaams Belang diende over deze problematiek een voorstel van resolutie in dat gisteren in comissie werd besproken en werd verworpen door alle partijen behalve Open VLD. In bijlage vindt u de tekst van deze resolutie.
 

17:38 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-13

BODEM VAN GEMEENTELIJK ZWEMBAD VAN KONTICH ZWAAR BESCHADIGD

 

De bodem van het Gemeentelijk zwembad “De Nachtegaal” te Kontich vertoont  zware beschadigingen.  De stenen op de bodem van de zwemkom, worden op één bepaalde plaats als het ware omhoog gestuwd.ZWEMBAD KONTICH BODEM.jpg

Het is niet onmiddellijk duidelijk wat de concrete oorzaak van deze schade is.  Wat wel zeker is, is dat onmiddellijk naast het gemeentelijk zwembad bouwwerken worden uitgevoerd voor de bouw van een gemeentelijke polyvalente zaal alsook voor de residentiële serviceflats Melrose Place.  Voor deze beide bouwwerken werd al enig graafwerk verricht. Vermits het grondwater in Kontich, en vooral in dit gebied zeer hoog aan de oppervlakte ligt, is het niet uitgesloten dat de schade berokkend werd door één van deze werken.

Het Vlaams Belang vraagt aan deze nieuwe meerderheid de nodige maatregelen te nemen om de belangen van de gemeente te verdedigen.  Hopelijk zal deze schade niet te veel hinder veroorzaken voor de zwembadgebruikers.

09:44 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-13

VEILIGE SCHOOLOMGEVING : GEEN TAAK VAN HET VLAAMS PARLEMENT?

Het Vlaams Belang ijvert voor een verkeersveilige schoolomgeving.  Een resolutie van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde bepleit de aanleg van zebrapaden in schoolomgevingen.

zebrapad.jpgHet voetgangersvademecum van de Vlaamse overheid, de gids dat bepaalt hoe de weginfrastructuur moet georganiseerd worden, stelt dat in zone 30 niet noodzakelijk een zebrapad dient aangelegd te worden.  Vlaams Volkvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vindt dit onjuist en is van mening dat elke schoolomgeving moet ingericht worden met een zebrapad, zodat een duidelijke oversteekplaats gecreëerd wordt.

Minister Crevits en ook alle partijen in het Vlaams Parlement willen de verantwoordelijkheid overlaten aan de gemeentebesturen.  Indien zij het niet noodzakelijk vinden om een zebrapad aan te leggen in een schoolomgeving, is dat hun volste recht. Van den Eynde stelt dat de veiligheid van onze schoolkinderen prioritair is en niets te maken heeft met het subsidiariteitsrecht van de gemeenten.  Onze kinderen hebben geen boodschap aan wetgeving die stelt dat in zone 30 een voetpad niet hoeft.  Enkel al uit pedagogisch standpunt moet de wegbeheerder duidelijk maken waar een kind de straat kan oversteken. Blijkbaar vinden de andere parlementsleden dit niet nodig.  Of is het louter een afkeuring omwille van het feit dat het initiatief van het Vlaams Belang komt. 

 

17:49 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-13

VLAANDEREN WIL EEN PROACTIEF BELEID TER VOORKOMING VAN WATEROVERLAST EN OVERSTROMINGEN – WALLONIË WERKT AAN CRISISBEHEER NA OVERSTROMINGEN

Voor het Vlaams Belang geldt maar één duidelijke conclusie na de gemeenschappelijke zitting van de regionale parlementen.  Vlaanderen voert een beleid om overstromingen te voorkomen, en Wallonië werkt aan crisisbeheer na overstromingen. 

Een eerste informele gemeenschappelijke zitting van de drie regionale parlementen handelde over de wateroverlast en de overstromingsproblematiek.  Ieder parlementslid kon de andere parlementen ondervragen over hun beleid.

water-overlast-.jpgVlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde en commissaris voor leefmilieu en Openbare werken vroeg of de Walen hetzelfde principe van Vlaanderen hanteren, zijnde ruimte creëren voor water en het water zo lang mogelijk vasthouden op de plaats waar het is neergevallen, alvorens af te voeren.  Indien elk gewest dit principe zou hanteren zou de wateroverlast in minder ernstige gevolgen kennen. Vlaanderen zou niet de zondvloed van Wallonië en Brussel moeten opvangen.

Wallonië baggert waterlopen zoals de Dender net voor de grens met Vlaanderen, terwijl er in Vlaanderen, verder stroomafwaarts, geen voorzieningen zijn om de versnelde afvoer en de vergrootte watercapaciteit op te vangen.  Daarnaast stellend de vertegenwoordigers van het Waals parlement dat zij werk wil maken van erosiebestrijding en slibruiming.  Hiermee is het duidelijk dat het Waals Parlement nog aan het begin staat van een beleid ter voorkoming van wateroverlast.  Ook de Waalse resoluties handelen in hoofdzaak over het crisisbeheer na overstromingen en niet zozeer over de aanpak ter voorkoming van wateroverlast in Wallonië of verder stroomafwaarts in Brussel of Vlaanderen.

Er werden echter nog geen antwoorden verkregen op de gestelde vragen.  Een volgende bijeenkomst zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen.  Voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde mag deze eerste gemeenschappelijke commissie niet leiden tot uitstel voor het nemen van initiatieven om de wateroverlast te bestrijden.  De problematiek werd duidelijk gesteld en de prangende  vragen over grensoverschrijdend waterbeheer werden aan de vertegenwoordigers van de betrokken parlementen gesteld.  Hopelijk kan uit deze gemeenschappelijke zitting snel een schriftelijk antwoord vloeien, zodat Vlaanderen weet of Wallonië en Brussel de boodschap begrepen hebben, en het water in hun waterlopen zullen bufferen zodat Vlaanderen gevrijwaard wordt van grote overstromingen.

20:51 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-13

AANPAK WATERARMOEDE MAG NIET LEIDEN TOT VERHOGING VAN WATERFACTUUR

 

drinkwater.jpgUit het SERV-rapport –Sociale aspecten waterbeleid blijkt dat de Vlaming de jongste jaren rationeler met watergebruik is omgesprongen, uitgenomen een aantal doelgroepen.  Zo blijkt dat gezinnen waar minstens één gezinslid van buitenlandse nationaliteit alsook de groep leefloners meer water verbruiken.  Toch wel bedenkelijk omdat leefloners geen bijdrage moeten betalen.  Het “volledig gratis” verhaal heeft blijkbaar zijn doel gemist, want gratis waterverbruik leidt niet tot rationeel watergebruik.

Het is eerder verontrustend dat het aantal afsluitingen van water in 2011 meer dan verdubbeld is ten aanzien van 2010. Vooral in de provincie Antwerpen waar drinkwaterbedrijf AWW verantwoordelijk is blijkt de stijging van het aantal afgeslotenen zeer hoog is. Zo blijkt dat in 2011 2761 abonnees werden afgesloten tegenover 1281 in 2011.  Een duidelijk profiel kan de SERV echter niet meegeven.

Het huidige tariefbeleid mist in grote mate zijn doel. De waterarmoedegroep wordt groter, maar het is niet duidelijk om welke soort abonnees het gaat. Het Vlaams Belang is echter geen voorstander van de afschaffing van de 15m3 gratis water per persoon indien geen globale tariefherschikking komt. Een nieuwe verhoging van de kostprijs van water is onaanvaardbaar, de Vlaming betaalt in verhouding meer voor water dan onze omringende landen.

Het is duidelijk dat niet enkel een tariefherschikking de waterarmoede zal terugdringen maar ook een betere communicatie, transparantie in de waterfactuur, en ondersteuning van wooninspectie om gebreken op te sporen kunnen een belangrijke meerwaarde bieden. 

20:45 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-12

MEERDERHEIDSMANEUVERS TEGEN EEN EIGEN VLAAMSE ONGEVALLEREGISTRATIE- EN ANALYSE

De ongevallenstatistieken worden vandaag de dag nog steeds opgesteld door de federale administratie economie.  Het huidige, Belgische systeem is bekend voor zijn onderregistratie. Dat wordt ook toegegeven door de FOD Economie die bij de publicatie van de meest recente cijfers (2008) uitdrukkelijk meedeelt:

De gegevens over dodelijke slachtoffers zijn het betrouwbaarst en stabielst. In dat geval is het erg waarschijnlijk dat de politie of het parket tussenbeide komt bij het ongeval. De gegevens over lichtgewonden zijn wellicht onderschat, meer bepaald voor zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers). Op basis van Belgisch en internationaal onderzoek wordt de graad van registratie door de politie voor dodelijke ongevallen geraamd op 90% (waarbij we de resultaten nog kunnen verbeteren dankzij de gegevens van de parketten). Die graad ligt bij 50% voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen en lager dan 20% voor zeer licht gewonde slachtoffers (die niet in het ziekenhuis werden opgenomen). (…)

Om dit probleem aan te pakken dienden Vlaams Volksvertegenwoordigers Marleen Van den Eynde, Pieter Huybrechts en Jan Penris een voorstel van decreet in om een eigen Vlaamse ongevallenregistratie en verkeersongevallenanalyse in te voeren. Dit voorstel van decreet werd behandeld in de commissie openbare werken en mobiliteit van 18 oktober j.l..

Zoals wel meer het geval is wrong de meerderheid zich in alle bochten om het voorstel maar niet te moeten goedkeuren. Zo agendeerden ze op dezelfde vergadering een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering vroeg om de ongevallenregistratie te verbeteren en de verkeersongevallenanalyse op te volgen.  Ook de eigen administratie werd bij de maneuvers betrokken. Deze bracht een advies vol met opportuniteitsargumenten die moesten aantonen dat een eigen Vlaamse decretale regeling niet wenselijk was. Als het van de meerderheid afhangt beslist m.a.w. in deze de uitvoerende macht i.p.v. het parlement.

14:16 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-12

KEIZERSHOEK IMMOBIEL

 

MENSEN ZIJN NOG STEEDS GEEN VLIEGENDE WEZENS

 

 

In 2001 heeft het Vlaams Parlement het decreet basismobiliteit goedgekeurd.  Dit decreet geeft elke inwoner van Vlaanderen het recht op een minimumaanbod aan openbaar vervoer. Meer dan 10 jaar na de invoering van het decreet blijkt dat de inwoners van de Keizershoek in Kontich niet op die basismobiliteit kunnen rekenen. 

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde diende vorige week een klacht in bij De Lijn. Volgens Van den Eynde worden vele inwoners van de Keizershoek gediscrimineerd door het ontbreken van openbaar vervoersaanbod op minimum 500 meter van hun woning. De Lijn stelt echter dat volgens het decreet basismobiliteit de afstand wordt bepaald in vogelvlucht. Volgens die werkwijze ligt de Keizershoek gemiddeld binnen een straal van 450-500 meter ten opzichte van de halte Kontich-Carpool.

 

De absurde afstandsbepaling in vogelvlucht klopt, doch het antwoord van De Lijn toont volgens Van den Eynde aan dat De Lijn geen kennis heeft van de werking van haar openbaar vervoersdiensten op Kontichs grondgebied.  De halte Kontich-carpool is trouwens de enige carpoolparking in Vlaanderen die niet bereikbaar is voor voetgangers.  Het antwoord van De Lijn houdt dus totaal geen steek.

 

de lijn bus.jpgMarleen Van den Eynde zal minister Crevits over de tekortkomingen van De Lijn ondervragen en zal de nodige initiatieven nemen om het begrip “vogelvlucht” te schrappen. Mensen zijn nog steeds geen vliegende wezens en het begrip “vogelvlucht” kan dan ook onmogelijk als interpretatie beschouwd worden in de afstandsbepaling tot het openbaar vervoer

22:36 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-07-12

ZOEK HET VERSCHIL ?

Ik las volgend persbericht op de webstek van de N-VA :

Marokko weigerde de helft van de dossiers van Marokkaanse gedetineerden die in aanmerking kwamen om hun straf in hun land van herkomst uit te zitten omwille van twijfels over de Marokkaanse nationaliteit. Een ongeloofwaardig argument, stelt N-VA-senator Karl Vanlouwe na analyse van het antwoord dat hij kreeg van minister van Justitie Annemie Turtelboom.
 
België en Marokko hebben een verdrag gesloten waarin vastgelegd is dat onderdanen van het ene land die in het andere veroordeeld werden, hun straf in het land van herkomst kunnen uitzitten. Pas in 2007 werd afgesproken dat de betrokkenen zich niet konden verzetten tegen hun overbrenging.

Toenmalig Justitieminister Stefaan De Clerck had destijds 190 dossiers gedetecteerd van Marokkanen die in België hun straf uitzitten. Maar na een grondige analyse werden vorig jaar 13 dossiers overgemaakt aan de Marokkaanse autoriteiten. Die weerhield er uiteindelijk zes.

Een aantal dossiers werd niet weerhouden omdat volgens de Marokkaanse overheid de nationaliteit niet met zekerheid kon worden vastgesteld, stelt Turtelboom in haar antwoord aan Vanlouwe.
 
Uiteindelijk werden vijf gedetineerden overgebracht. Een zesde werd eerder al gerepatrieerd door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

De minister stelde dat uit de ervaring van de eerste reeks dossiers bijkomende informatie aan de Marokkaanse autoriteiten zal worden overgemaakt. Die informatie ontbrak volgens Rabat bij de eerste reeks.

Wanneer een volgende overbrenging zal plaatsvinden, hangt af van de tijd die de Marokkanen nodig hebben om hun instemming te verlenen, aldus Turtelboom.

 ZOEK NU HET VERSCHIL MET HET VB-PROGRAMMA

 

Is deze uitspraak van de N-VA-senator een racistische uitspraak?

Zullen gemeenteraadsleden en parlementsleden van de N-VA omwille van deze zienswijze ten aanzien van criminele vreemdelingen nu ook uit de vakbonden gezet worden?

Zullen sommigen onder hen nu ook hun werk verliezen zoals vele Vlaams Belangers zijn overkomen?

Wacht er nu ook vele N-VA gemeenteraadsleden een cordon sanitaire in hun gemeenteraden?

Waarom is een samenwerking met het VB op basis van dezelfde overtuiging om criminele vreemdelintgen uit te wijzen dan niet mogelijk?

Ik stel vast dat de N-VA vandaag dezelfde uitspraken durft doen, waarvoor wij Vlaams Belangers al meer dan 30 jaar worden verketterd!

 

 

16:31 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-12

KRUISPUNT VILLERMONTSTRAAT/N171 WORDT NIET VEILIGER

villermontstraat 2.jpgHet kruispunt van de N171/Villermontstraat krijgt geen degelijke herinrichting.  Dat leidt Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde die deze problematiek al enige tijd opvolgt af uit het verslag van de Provinciale Commissie Veiligheid. 

 

Het gevaarlijke kruispunt van de N171 werd verschillende malen besproken op de Provinciale Commissie Veiligheid.  Uiteindelijk werd besloten het kruispunt voorlopig enkel met het door de gemeente Kontich gevraagde fietsopstelstrook in te richten.  De fietsopstelstrook maakt het mogelijk dat fietsers op de rijweg, zich voor de wachtende auto’s opstellen.  Wanneer het licht op groen springt kunnen de fietsers weliswaar op een zichtbare manier oversteken.  Maar daar blijft het dan ook bij.

 

De commissie komt zelf tot de bevinding dat de maatregel nog meer markeringen zal teweeg brengen, wat de situatie nog onoverzichtelijker zal maken,  doch legt zich neer bij de vraag van het gemeentebestuur om enkel langs de zijde van het centrum een fietsopstelstrook in te richten.  De commissie legt echter wel de verantwoordelijkheid voor deze gevaarlijke situatie volledig bij het gemeentebestuur van Kontich die in 2009 de aanbevelingen voor de aanleg van het fietspad in de Villermontstraat aan de KMO-zone in de wind heeft geslagen, waardoor het fietspad niet kan aansluiten op het kruispunt.  Een dubbelrichtingfietspad mag immers, volgens AWV niet aansluiten op een gewestweg, waardoor voor de zwakke weggebruiker op dit kruispunt een hiaat is ontstaan.

 

Van den Eynde vindt het onbegrijpelijk dat het kruispunt niet volledig wordt aangepakt, zij laat het hier niet bij en trekt opnieuw naar de minister om deze situatie aan te klagen.  Hoeveel ongevallen moeten er gebeuren of moet er eerst een dode vallen vooraleer er daadwerkelijk in dit kruispunt geïnvesteerd wordt?

21:11 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-12

Europees onderzoek gevraagd naar milieuvriendelijkheid spaarlampen

spaarlamp1.jpgNaar aanleiding van een vraag in de commissie leefmilieu over de bevindingen van Test-aankoop, waarbij gesteld werd dat spaarlampen niet altijd milieuvriendelijk zijn, heb ik de minister gevraagd om de problematiek nu eindelijk eens op Europees niveau aan te kaarten.  Het is het Europees Parlement die enkele jaren geleden de gloeilamp verboden waardoor massaal spaarlampen werden aangekocht en gebruikt.  Na enig aandringen heeft minister Schauvliege beloofd deze bekommernis over te brengen aan Minister Huytebroeck die momenteel afgevaardigd minister voor leefmilieu is voor ons land in de Europese Commissie.

14:52 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-12

WAALSE REGERING VOERT UIT WAT VLAAMS BELANG VOORSTELT IN VLAAMS PARLEMENT

PERSBERICHT

 

Waalse regering maakt mogelijk dat andere ontsmettingsmiddelen dan chloor worden gebruikt in zwembaden

 

Waalse regering voert uit wat Vlaams Belang voorstelt in Vlaams Parlement!

 

 

Nadat vorige week minister Magnette zich net zoals het Vlaams Belang Eurokritisch opstelde, neemt de Waalse minister voor leefmilieu een initiatief om andere ontsmettingsmiddelen dan chloor te gebruiken in zwembaden. Deze maatregel zou zijn ingegeven door veiligheidsoverwegingen. Chloor in combinatie met water dat organisch materiaal bevat zou immers toxisch worden en longaandoeningen en allergieën kunnen veroorzaken aldus een Frans-Canadese studie.

 

In weze voert de Waalse Regering in Wallonië uit wat het Vlaams Belang in Vlaanderen voorstelt. In de commissie leefmilieu van 17 januari e.k. staat immers een voorstel van resolutie van Vlaams Volksvertegenwoordigers Marleen Van den Eynde, Felix Strackx, Frank Creyelman, Pieter Huybrechts, Erik Tack, Agnes Bruynickx en Linda Vissers op de agenda waarin wordt gewezen op de gevaren van chloor in zwembaden en waarin de Vlaamse Regering wordt opgeroepen om het gebruik van alternatieve ontsmettingsmiddelen voor zwembaden te onderzoeken.

 

Gelet op de gevaren van chloor hoopt het Vlaams Belang dat de Vlaamse Regering zijn verantwoordelijkheid opneemt.

 

17:04 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-12-11

Selectief Inzamelingssysteem voor GFT+-afval moet uitgesteld worden wegens ontbreken van compostvaten

GFT_container.JPG 

 Het Vlaams Belang kaartte al eerder aan, dat het ongehoord is dat de Kontichse burgers moeten intekenen op een compostvat of GFT+-containers voor de inzameling van GFT+-afval zonder hiervoor op de hoogte te zijn gebracht van de betalingswijze.  Dit leidde inmiddels tot verwarring en ongenoegen bij vele burgers.

 

Het inzamelingssysteem voor GFT+ komt ondertussen op de helling te staan. Na de intekening blijkt dat meer Kontichnaren de voorkeur geven aan een compostvat dan aan een GFT+-container.  Probleem is echter dat door de grote inschrijving op compostvaten, vele Kontichnaren slechts in het voorjaar een compostvat zullen aangereikt krijgen.  Hierdoor kan dus een groot deel van de Kontichse bevolking niet op een ordentelijke en wettelijke manier zijn GFT+-afval composteren.

 

Het Vlaams Belang meent dat de gemeente Kontich en IGEAN sneller de keuze van de Kontichnaren, zijnde een compostvat of GFT+-container had moeten vragen.  Daarom stelt het VB voor om het selectief  inzamelingssysteem later in het voorjaar op te starten en de huidige werkwijze met plastiek zakken te behouden zolang de compostvaten niet voorradig zijn.  Zoniet, geeft het gemeentebestuur en IGEAN blijk van onbehoorlijk bestuur.

 

 

 

16:20 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaamse regering wil ondanks verschuiving in investeringsprogramma van AWV toch de “banaan” versnel aanleggen

 

 Ontsluiting van Krekelenberg mogelijk toch nog voor 2012

 

 

Minister Crevits, alsook Minister-President Kris Peeters, stellen dat ze alle mogelijke inspanningen zullen leveren om het industrieterrein Krekelenberg (Boom/Niel) versneld te ontsluiten. Dat hebben zij deze morgen geantwoord op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde tijdens het begrotingsdebat.

 

De aanleg van de “banaan”, de ontsluitingsweg voor het industriegebied Krekelenberg, was voorzien voor 2012, doch uit het investeringsprogramma van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) bleek dat de aanleg verschoven is naar 2013.  Een aantal archeologische onderzoeken zouden aan de basis liggen van deze beslissing, geen budgettaire problemen, vermits de financiële middelen hiervoor immers al voorzien waren in het reservingsprogramma. 

 

Een aantal werkzaamheden, zoals de aanleg van rotondes, werden uitgevoerd.  De ontwikkeling van de “Banaan” is de eerstvolgende stap, die van groot belang is om het zwaar verkeer uit de woonwijken te houden.

 

Het Vlaams Belang zal ondertussen blijven aandringen dat het dossier tot ontsluiting van het industriegebied alsook de verbindingsweg tussen de N1 en de N171 onverkort wordt uitgevoerd.

 

 

16:08 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-11

INDAVER TOONAANGEVEND IN DUURZAAM AFVALBEHEER?

Dat leek deze week wel even anders toen in GVA foto’s werden gepubliceerd van een aantal wantoestanden bij Indaver.  Stroomkabels die rondslingeren of waar water overloopt, nooduitgangen die dichtgelast zijn, natte vloeren naast gevaarlijke putten van afvalovens,

slecht afgedekte gaten, een container met gevaarlijke stoffen die ondergegraven werd, en nog een aantal andere ernstige feiten. Kortom, deze wantoestanden tonen aan dat Indaver het zelf niet zo nauw neemt met de milieuwetgeving en de arbeidsveiligheid. Niet zo onbelangrijk vermits Indaver beschikt over 6 afvalverbrandingsovens voor huishoudelijk en bedrijfsafval en over twee stortplaatsen voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval en is hiermee nagenoeg de grootste afvalverwerker van Vlaanderen. Zulke situaties in een toonaangevend bedrijf in duurzaam afvalbeheer, waarvan overigens de Vlaamse overheid via de Vlaamse Milieuholding aandeelhouder van is, is onaanvaardbaar.

 

 

Waar heeft de milieu-inspectie en de arbeidsinspectie de voorbije jaren gezeten? Welke initiatieven heeft de milieu-inspectie inmiddels genomen na de bekendmaking van de wantoestanden bij Indaver? Ik kan me moeilijk voorstellen dat de klachten hen nooit bereikt hebben.

Dat vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan Vlaams Minister voor leefmilieu Joke Schauvliege.

 

De minister stelde dat er minstens 34 maal onderzoek is geweest van de milieu-inspectie en dat er nooit problemen of overtredingen werden vastgesteld.  Eigenaardig, want ondertussen heeft het bedrijf zelf de feiten toegeven, en telkens een verklaring voor de toestand aangegeven.  Ook de “groenen” vonden de klachten van “de klokkenluiders” weinig betrouwbaar. Is het Vlaams Belang dan de enige partij die zijn ogen wel opent voor wantoestanden? Het Vlaams Belang is van mening dat wij nauwlettend moeten toekijken of de afvalverwerking in Vlaanderen op een correcte manier verloopt. 

15:01 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-10-11

GEMEENTEBESTUUR KONTICH IS VERPLICHT OM EEN STROOIWEIDE, COLUMBARIUM EN URNENVELD IN TE RICHTEN OP HET KERKHOF VAN WAARLOOS

 

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger en Kontichs gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde aan minister Bourgeois blijkt dat het gemeentebestuur van Kontich verplicht is om een urnenveld, strooiweide en columbarium in te richten op de begraafplaats van Waarloos.  kerk waarloos.JPG

 

 

Ingevolge het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel moet iedere begraafplaats die nog wordt gebruikt, oud of niet oud, alle vormen van lijkbezorging aanbieden (arrest van de Raad van State nr. 17114 van 7 juli 1975 over de gemeente Kinrooi), dit wil zeggen begraving van stoffelijke overschotten, begraving van urnen in een urnenveld, bijzetting van urnen in een columbarium en een strooiweide om de as uit te strooien. Artikel 2, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bepaalt overigens dat iedere begraafplaats over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium moet beschikken.

 

 

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Fons Francken heeft op de gemeenteraadszitting van maandag 19 september het gemeentebestuur gevraagd om op de begraafplaats van Waarloos een columbarium en strooiweide in te richten. Het schepencollege is echter van oordeel dat het kerkhof gesloten is en er geen enkele verplichting bestaat. 

 

 

Niets is minder waar.  Het kerkhof is nog steeds open voor bijzettingen waardoor het kerkhof strooiweide.jpgalle vormen van lijkbezorging moet aanbieden.  Het Vlaams Belang zal dan ook op de eerstvolgende gemeenteraad de beslissing voorleggen tot de inrichting van een columbarium en strooiweide

 

12:11 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-10-11

Vlaams Belang klaagt anderstalige reclame op bussen en trams van De Lijn aan

 


Minister Crevits belooft beterschap: voortaan zal contract per contract worden nagekeken dat het Nederlands de voertaal  is. Afwijkingen moeten nadrukkelijk worden gemotiveerd.


Geregeld zien we in Vlaanderen trams en/of bussen  rondrijden met anderstalige reclame.  Zo begon de kusttram eind mei  rond te rijden met een Franstalige rekruteringscampagne voor Defensie. In het Antwerpse waren de trams en bussen van De Lijn tussen eind maart en midden september het decor voor verschillende Engelstalige reclamecampagnes.  In de Vlaamse rand reden gedurende maart bussen rond met tweetalige reclame. overijse1.jpg

 


Het commercieel uitbaten van de reclameruimte op de bijna 4.000 voertuigen en 300 schuilhuisjes van De Lijn is in handen van Lijncom NV. Deze naamloze vennootschap is voor 99,9% van de aandelen in handen van De Lijn. Het is dan ook niet meer dan normaal dat Lijncom NV net zoals De Lijn is onderworpen aan de taalwetgeving. Artikel 3 van de statuten van Lijncom vermeldt dan ook dat bij de reclamevoering het Nederlands de voertaal moet zijn.  Een bepaling die door Lijncom in het verleden met een korrel zout werd genomen.


Na tussenkomst over deze problematiek in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit door Vlaams Parlementslid Marleen Van den Eynde garandeerde Minister Crevits beterschap. Na overleg met de Lijn zou in de toekomst contract per contract worden nagekeken dat het Nederlands de voertaal is. “Afwijkingen op deze regel zullen in de uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd”, alsnog de Minister.

 

 

17:35 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-11

VLAAMS BELANG EIST STOPZETTING VAN TRAJECTCONTROLES ZOLANG DE CAMERA’S NIET GEHOMOLOGEERD ZIJN

flitspaal.gifHet Vlaams Belang is verheugd over de uitspraak van de correctionele rechtbank van Turnhout, waarbij een man werd vrijgesproken nadat hij eerder was geflitst aan de trajectcontrole in Oud-Turnhout. 

 

In de commissie Openbare Werken/Mobiliteit van het Vlaams Parlement van 6 oktober 2011 werd minister Crevits door Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde ondervraagd over het gebrek aan gehomologeerde camera’s op de trajectcontroles van Oud-Turnhout en de E17 in Gentbrugge.  Meer dan 2 jaar na de invoering van dit proefproject met trajectcontrole blijkt dat het systeem nog steeds niet kan toegepast worden.  Ondanks de goedkeuring van de federale regering in november 2010, moest het Agentschap wegen en verkeer wachten op de testresultaten van een Nederlands meetkundig instituut alvorens de trajectcontrole in werking kon treden.  De testen moesten nagaan of de toestellen geen kleine afwijkingen vertonen bij ondermeer vrieskou.

 

Alle meerderheidspartijen drongen aan om, ondanks het gebrek aan homologatie, toch PV’s op te maken bij overtreding van de snelheid. PV’s opmaken is volgens het Vlaams Belang enkel aanvaardbaar als de aanwezige flitscamera’s geijkt en conform de wetgeving zijn.  Ook de correctionele rechtbank in Turnhout is blijkbaar diezelfde mening toegedaan.  Een man die vorig jaar werd beboet voor de overschrijding van de maximale toegestane snelheid ter hoogte van de trajectcontrole in Turnhout is, nadat het parket eerder in beroep was gegaan toen de politierechter de man had vrijgesproken, nu ook door de correctionele rechtbank in Turnhout vrijgesproken.

 

Het Vlaams Belang eist dat de trajectcontroles worden stopgezet zolang deze niet gehomologeerd zijn. 

 

19:19 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-11

VLAAMS BELANG VRAAGT RESTAURATIE SINT-JAN IN DE OLIEKERK TE VREMDE

Sinds geruime tijd verkeert de Sint-Jan in de Oliekerk te Vremde in een erbarmelijke staat.  Dagelijks moet een kuisploeg losgekomen verf opkuisen en het gebouw vertoont heel wat barsten en scheuren.  Bovendien zijn ook het dak en de kerktoren zwaar beschadigd, waardoor een restauratie onvermijdelijk lijkt.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde bond de kat de bel om en voelde minister Bourgeois omtrent een en ander aan de tand.kerk vremde.jpg

 

Uit zijn antwoord bleek helaas dat een restauratie van de kerk nog niet voor morgen is.  Elk dossier komt immers op een stapel terecht en wordt chronologisch behandeld.  Daarnaast wordt jaarlijks slechts aan een beperkt aantal dossiers gevolg gegeven naargelang de voorziene kredieten in de begroting van dat jaar.

 

Het Vlaams Belang zal dit dossier echter op de voet volgen en blijven aandringen  op een restauratie van dit stuk katholiek erfgoed daar het van mening is dat de veiligheid van de betrokken parochianen op elk moment moet kunnen worden gewaarborgd.

 

 

15:50 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-11

VLAAMS BELANG EIST BUDGETTEN VOOR AANLEG GELUIDSSCHERM IN RANST

 

Studies voor geluidsschermen aan Oude Vaartstraat in Ranst afgerond.

Budgetten moéten vrijgemaakt worden voor plaatsing geluidsschermen

 

Het Vlaams Belang eist dat minister Crevits op het investeringsprogramma voor 2012 budgetten vrijhoudt voor de plaatsing van de geluidsschermen aan de Oude Vaartstraat in Ranst.  Dat is de boodschap die Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde, die het dossier reeds jaren opvolgt, zal meedelen tijdens de begrotingsbesprekingen voor 2012. 

 geluidsschermen.jpg

In 2008 heeft minister Crevits een spoedige aanleg van een geluidsscherm aan de Oude Vaartstraat in Ranst beloofd.  Uit talrijke vragen blijkt dat er verschillende studies ondertussen werden afgerond waaruit blijkt dat de woonzone akoestisch moet afgeschermd worden door volgende schermen te plaatsen :

-         vanaf de aansluiting op het grondmassief van de bovenbrug tot kmpt. 9,225 : een schermhoogte van 3m50

-         van kmpt. 9,225 tot kmpt. 9,640 : een schermhoogte van 6m50

-         van kmpt. 9,640 tot kmpt. 9,930 : een schermhoogte van 5m

Uit welk materiaal het geluidsscherm zal bestaan werd nog niet bepaald.

 

Vlaams Belang Ranst is tevreden dat de studies werden afgerond, en zijn ervan overtuigd dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan de alarmbel zal blijven trekken bij minister Crevits, zodat hopelijk in 2012 het langverwachte geluidsscherm aan de Oude Vaartstraat in Ranst kan gerealiseerd worden. 

11:00 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

24-06-11

Afstappen van de fetish van de vertramming.

Stad moet stad blijven, rand moet rand blijven 

In de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaams Parlement werd een gedachtewisseling gehouden over detram doortrekking.jpg verschillende vertrammingsprojecten van De Lijn.

De Lijn heeft een aantal prestigieuze projecten op stapel staan die erop gericht zijn om het aantal tramverbindingen in Vlaanderen gevoelig uit te breiden. Dit betekent voor iedere provincie minimaal één tramproject. De vertrammingsprojecten worden in grote mate gerealiseerd in de rand van Antwerpen.

 Hoewel het Vlaams Belang de verhoogde investering in het openbaar vervoer toejuicht zijn wij van oordeel dat deze investeringen onverantwoord zijn. Het vertrammen mag dan ook geen fetish worden. We moeten niet vertrammen om te vertrammen, maar we moeten op basis van het vervoerspotentieel van de verbinding het meest gepaste vervoersmiddel inzetten.

In dit opzicht is het Vlaams Belang van oordeel dat de stad de stad moet blijven en de rand de rand. Tussen randgemeenten is de inzet van bussen een veel efficiënter en prijsbewuster vervoersmiddel. Ook tussen de rand en de stad is een busverbinding te verkiezen boven een tramverbinding. De bus kan dan tot aan de stad rijden waarna de reizigers kunnen overstappen op de tram. Op deze wijze wordt de tram op ruimtelijk niveau geen concurrent van het wegvervoer en dient er geen wegcapaciteit te worden opgeofferd. Bovendien wordt de stad door dit voorstel opnieuw leefbaar.

Marleen Van den Eynde

18:54 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Afstappen van de fetish van de vertramming.

tram doortrekking.jpg23 juni 2011, werd in de commissie openbare werken en mobiliteit van het Vlaams Parlement een gedachtewisseling gehouden over de verschillende vertrammingsprojecten van De Lijn.

De Lijn heeft een aantal prestigieuze projecten op stapel staan die erop gericht zijn om het aantal tramverbindingen in Vlaanderen gevoelig uit te breiden. Dit betekent voor iedere provincie minimaal één tramproject. De vertrammingsprojecten worden in grote mate gerealiseerd in de rand van Antwerpen.

Hoewel het Vlaams Belang de verhoogde investering in het openbaar vervoer toejuicht zijn wij van oordeel dat deze investeringen onverantwoord zijn. Het vertrammen mag dan ook geen fetish worden. We moeten niet vertrammen om te vertrammen, maar we moeten op basis van het vervoerspotentieel van de verbinding het meest gepaste vervoersmiddel inzetten.

In dit opzicht is het Vlaams Belang van oordeel dat de stad de stad moet blijven en de rand de rand. Tussen randgemeenten is de inzet van bussen een veel efficiënter en prijsbewuster vervoersmiddel. Ook tussen de rand en de stad is een busverbinding te verkiezen boven een tramverbinding. De bus kan dan tot aan de stad rijden waarna de reizigers kunnen overstappen op de tram. Op deze wijze wordt de tram op ruimtelijk niveau geen concurrent van het wegvervoer en dient er geen wegcapaciteit te worden opgeofferd. Bovendien wordt de stad door dit voorstel opnieuw leefbaar.

 

Marleen Van den Eynde

18:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-11

VLAAMS BELANG WIL GEEN VERHOGING VAN DE ENERGIEFACTUUR

Iveka moet verhoging distributietarief zelf bekostigen.

  

De lidstaten van de Europese unie zijn verplicht om tegen 2020 13% van hun energie uit hernieuwbare energie te halen, zoals ondermee zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppeling.  Het was snel duidelijk dat men in België nog heel wat inspanningen moest leveren om aan deze doelstelling te kunnen voldoen. Daarom wordt sinds een aantal jaren door verschillende overheden subsidies uitgekeerd voor investeringen in hernieuwbare energie.  Vele burgers maar ook bedrijven zijn op dit aanbod ingegaan, waarna massaal zonnepanelen werden geplaatst. 

 

Door het opstarten van verschillende hernieuwbare energieprojecten werd een nieuw probleem gecreërd.  In Vlaanderen is het elektriciteitsnetwerk onvoldoende uitgebouwd om alle groene energie te kunnen vervoeren.  Eandis moet voor elke 1000 kWh (kilowattuur) opgewekte energie een groenestroomcertificaat uitbetalen aan diegenen die de groene stroom heeft opgewekt.  Maar Eandis zegt nu dat zij onvoldoende middelen heeft om die groenestroomcertificaten te blijven betalen, en zoekt op een andere manier naar inkomsten. 

 

Eandis heeft bij de federale energieregulator CREG, diegenen die het prijzenbeleid voor energie regelt, aangedrongen op een verhoging van de dsitributietarieven.  Hierdoor kan Eandis extra inkomsten derven van alle burgers en bedrijven.  Voor de eigenaars van zonnepanelen betekent dit dat hun winst iets minder groot zal zijn.  Maar de burger die niet geïnvesteerd heeft in groene energie, omdat zij ofwel niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om deze investering te doen (een investering van algauw 15.000€), ogwel niet geïnvesteerd hebben in zonnepanelen omdat hun dak van hun huis niet gunstig ligt om zonne-energie op te wekken zullen snel deze nieuwe verhoging van de distributietarieven voelen.  Voor de inwoners van de gemeente Kontich betekent dit een stijging van 92,17€/jaar.  Dit is voor vele Kontichnaren een zware investering. 

 

Het Vlaams Belang is van mening dat kosten voor de distributie van energie dat via de energie-intercommunales wordt doorgerekend aan de burger absoluut onaanvaardbaar is. 

Het Vlaams Belang vroeg het gemeentebestuur hiertegen te ageren.  De vertegenwoordiger voor de gemeente Kontich in IVEKA (energie-intercommunale voor Kontich) Open-

Vld’er Karel Van Elshocht betreurt eveneens de doorrekening van de kosten, maar stelt dat hij verder geen initiatieven kan nemen.

 

Het Vlaams Belang betreurt deze lakse houding van de meerderheid.  De gemeente Kontich moet er bij IVEKA op aandringen om de verhoging van de kosten voor distributie tengevolge van de meerprijs voor groene energie op zich te nemen.  Hoe kan men de burger nog blijven motiveren om te investeren in groene energie, als men telkens opnieuw achteraf de factuur hiervoor doorschuift.

 

 

10:58 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-11

HOE KAN ZO'N LAND MIJN LAND ZIJN!

Eén jaar en 1 dag na de verkiezingen van 13 juni 2010 zit ons land nog steeds zonder een regering.  De enige reden hiervoor is te vinden in het feit dat België geen land meer is.  Maar geen enkele Vlaamse partij, incluis de NVA durft conclusies te trekken uit dit debacle dat nu al meer dan een jaar duurt. 

 

Het Vlaams Belang voerde daarom vanmorgen een symbolische en vreedzame actie om de Vlaamse onafhankelijkheid opnieuw onder de aandacht te brengen.  Op verschillende plaatsen werden straatnaamborden, zoals Wetstraat en Hertogstraat vervangen door Republiek Vlaanderenstraat en Vlaamse Vrijheidstraat.

 

Dit was blijkbaar niet naar de zin van de Brusselse politie die prompt zonder enige aanleiding de Vlaams Belang-parlementsleden in de boeien sloeg en in een combi, én onder politiebegeleiding met flikkerlichten naar het Brussels politiekantoor bracht voor administratieve aanhouding.  We leken wel de grootste criminelen die op die moment in Brussel rondliepen. Moeten wij dit als Vlamingen nog langer pikken? Moeten wij als Vlamingen aangehouden worden omwille van een symbolische actie, terwijl langs diezelfde poort van het Brussels politiekantoor 2 gearresteerde vreemdelingen werden binnengebracht.

 

Toen we 2 uur later weer vrijgelaten werden, botsten we op een betoging van “mensen zonder papieren”.  Deze anders gekleurde mensen konden rustig manifesteren in onze Brusselse straten terwijl ze niet eens over wettelijke verblijfspapieren beschikken.  Hoelang moeten we dit onrecht nog aanvaarden. Hoe kan zo’n land mijn land zijn!

16:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

HOE KAN ZO'N LAND MIJN LAND ZIJN!

Eén jaar en 1 dag na de verkiezingen van 13 juni 2010 zit ons land nog steeds zonder een regering.  De enige reden hiervoor is te vinden in het feit dat België geen land meer is.  Maar geen enkele Vlaamse partij, incluis de NVA durft conclusies te trekken uit dit debacle dat nu al meer dan een jaar duurt. 

 

Het Vlaams Belang voerde daarom vanmorgen een symbolische en vreedzame actie om de Vlaamse onafhankelijkheid opnieuw onder de aandacht te brengen.  Op verschillende plaatsen werden straatnaamborden, zoals Wetstraat en Hertogstraat vervangen door Republiek Vlaanderenstraat en Vlaamse Vrijheidstraat.

 

Dit was blijkbaar niet naar de zin van de Brusselse politie die prompt zonder enige aanleiding de Vlaams Belang-parlementsleden in de boeien sloeg en in een combi, én onder politiebegeleiding met flikkerlichten naar het Brussels politiekantoor bracht voor administratieve aanhouding.  We leken wel de grootste criminelen die op die moment in Brussel rondliepen. Moeten wij dit als Vlamingen nog langer pikken? Moeten wij als Vlamingen aangehouden worden omwille van een symbolische actie, terwijl langs diezelfde poort van het Brussels politiekantoor 2 gearresteerde vreemdelingen werden binnengebracht.

 

Toen we 2 uur later weer vrijgelaten werden, botsten we op een betoging van “mensen zonder papieren”.  Deze anders gekleurde mensen konden rustig manifesteren in onze Brusselse straten terwijl ze niet eens over wettelijke verblijfspapieren beschikken.  Hoelang moeten we dit onrecht nog aanvaarden. Hoe kan zo’n land mijn land zijn!

16:48 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-06-11

Nog steeds geen Vlaams Stookoliefonds

Minister weigert regeerakkoord en eigen beleidsbrief in praktijk te brengen

 

Reeds 10 jaar pleit het Vlaams Belang, net als de andere Vlaamse Partijen, voor de oprichting van een Vlaams Stookoliefonds. Dit fonds moet gezinnen die worden geconfronteerd met bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks financieel ondersteunen bij de verplichte sanering van hun grond.

De kosten van deze bodemsanering worden immers niet gedekt door de verzekeringsmaatschappijen waardoor vele financiële drama’s ontstaan. stookolietanks.jpg

 

In het Vlaams Regeerakkoord kwamen de Vlaamse meerderheidspartijen overeen dat indien een federaal fonds zou uitblijven, de Vlaamse regering een Vlaams stookoliefonds zou oprichten. Dezelfde belofte werd ook opgenomen in de beleidsbrief leefmilieu.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde ondervroeg  minister Joke  Schauvliege i.v.m.  de stand van zaken.

Uit het antwoord van de minister kan duidelijk worden afgeleid dat een Vlaams stookoliefonds nog niet voor morgen is. Na een zoveelste overleg werd er immers beslist een werkgroep op te richten teneinde te onderhandelen over een regionaal stookoliefonds. In dit kader moet het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest nog de nodige initiatieven nemen waarop de minister wacht.

Het Vlaams Belang is enorm ontgoocheld dat de Vlaamse Regering er niet in slaagt het eigen regeerakkoord i.v.m. deze problematiek uit te voeren, en dus een Vlaams stookoliefonds op te richten, waardoor de Vlaamse gezinnen in de kou blijven staan.

 

 

 

 

18:20 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |