01-07-10

AALSCHOLVER BEDREIGT VLAAMS VISBESTAND

aalscholverDe aalscholver vormt momenteel een bedreiging voor het visbestand in Vlaanderen.  Verschillende waterlopen en visvijvers worden leeggeroofd door deze vogel. De problematiek werd reeds in 2008 aanhangig gemaakt door het Vlaams Belang. In de commissie leefmilieu werd de problematiek opnieuw aan de kaak gesteld. 

 

Om een oplossing te bieden aan dit probleem moet het soortenbesluit aangepast worden zodat aangepaste beheermaatregelen kunnen uitgewerkt worden.  Sinds oktober 2009 wordt er tussen de verschillende betrokken partijen overleg georganiseerd om tot een oplossing te komen. 

 

Marleen Van den Eynde vroeg minister Schauvliege om snel maatregelen te nemen.  De minister antwoordde echter dat een eerste voorstel van het intersectoraal overleg verwacht wordt tegen het einde van het jaar. 

 

Marleen waarschuwde de minister dat het uitblijven van een oplossing betekent dat vele hengelaars het heft in eigen handen nemen en de aalscholver zelf begint af te schieten.  Zulke toestanden moeten vermeden worden, en dat kan enkel door een weldoordacht snel optreden vanuit de Vlaams overheid.

16:13 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-06-10

BIJKOMENDE MAATREGELEN TEGEN DODEHOEKONGEVALLEN NOODZAKELIJK

dodehoek[1]Het aantal dodehoekongevallen in Vlaanderen blijft onrustwekkend hoog.  Een bijsturing van het beleid inzake dodehoekongevallen is voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde dan ook een absolute noodzaak. Daarom ondervroeg Marleen minister Crevits over haar beleid terzake, nadat zij in februari 2009 de toenmalige verantwoordelijke minister Kathleen Van Brempt hierover had ondervraagd. 

Vlaanderen blijft achterop inzake de oorzaak van het aantal dodehoekongevallen in Vlaanderen.  In steden zoals Rotterdam en Amsterdam heeft men massaal bolle spiegels geplaatst aan kruispunten waar vrachtwagens rechtsaf kunnen slaan.  Ondanks de stijgende verkeerseducatie blijft een grote groep van fietsers niet geïnformeerd of gesensibiliseerd te worden over de gevaarlijke dodehoek voor vrachtwagens. Minister Crevits stelde dat in 2005 een proefproject werd uitgevoerd met life saving mirrors. Dit werd niet positief geëvalueerd.

De Europese wetgeving inzake dodehoekspiegels voor vrachtwagens leidt er toe dat het noodzakelijk is om zeer regelmatig de dodehoekspiegels goed af te stellen. Daarom werd in april 2009 een spiegelafstelplaats op privé-terrein geplaats. Dit project werd wel positief bevonden en zal dus opvolging krijgen. 

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid bereidt momenteel een experimentele studie voor waarbij systemen die gericht zijn op het voorkomen van dodehoekongevallen worden geëvalueerd. 

Deze vraagstelling heeft er in ieder geval toegeleid dat de problematiek zeer nabij moet opgevolgd worden.

 

17:46 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-10

CENTRALE VERWARMING OP GAS MOET GEKEURD WORDEN

gasketelSinds 1 juni 2010 moeten verwarmingsinstallaties op gas onderworpen worden aan een tweejaarlijkse keuring.  In de praktijk blijkt dat vele burgers hiervan niet op de hoogte zijn. Nochtans is een keuring wel gerechtvaardigd omwille van de veiligheid.(denk maar aan de gasramp in Luik)

Minister Schauvliege zal in het najaar 2010 (tijdens de winterperiode) en ook in het najaar 2011 hieromtrent een uitgebreide mediacampagne organiseren omdat zij inderdaad beseft dat deze wetgeving onvoldoende bekend is.  Zij is niet van plan om controles te organiseren en schuift liever die verantwoordelijkheid door naar de gemeenten die hun lokale toezichthouders (gemachtigde milieuambtenaren).

Marleen Van den Eynde stelde voor om de verzekeringsmaatschappijen nauw te betrekken bij de communicatie en de naleving van de wetgeving. Er kunnen immers problemen ontstaan om geleden schade te vergoeden indien een toestel niet goed onderhouden is.

 

11:42 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

14-06-10

VLAMINGEN 1st

Hartelijk dank aan de 6513 kiezers die een voorkeurstem uitbrachten achter mijn naam. Ik zal mij de komende jaren hard inzetten om de belangen van onze Vlamingen 1st te verdedigen.

 

14:57 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-03-10

SLECHTS HELFT VAN UITGESCHREVEN BOETEGELD VOOR ZWARTRIJDERS WORDT GEîND

de lijn busDe Lijn kent een groot aantal zwartrijders.  Terwijl er in 2005 in heel Vlaanderen 25.254 PV’s werden uitgeschreven voor zwartrijden, blijkt dat in 2008 het aantal is opgelopen tot 46.206 PV’s.  Dit is bijna een verdubbeling.  De verdubbeling is in grote mate te wijten aan de 82 extra controleurs die in het kader van het veiligheidsplan werden aangeworven en ook controle uitvoeren op zwartrijden.

 

Merkwaardige vaststelling is dat in 2008 slechts 53, 35% van de boetes voor zwartrijden konden geïnd worden.  Het is niet duidelijk welke redenen hiervoor worden ingeroepen.  Onjuiste adressen, verhuisd, of gewoon niet betalen van de boetes.  In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde liet minister Crevits nog weten dat de niet volledig betaalde dossiers voor verdere invordering zullen overgemaakt worden aan de gerechtsdeurwaarder.

 

Alhoewel de 82 extra-controleurs en het vooraan instappen op de bus het zwartrijden zal beperken, blijft zwartrijden dus een groot probleem, en zal Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde minister Crevits opnieuw ondervragen over de aanpak van zwartrijders.

13:23 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-03-10

VRAAG NAAR COMMUNCATIE UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN LEIDT TOT AANVAL VAN SOS

Afgelopen week belde een ongeruste buurtbewoner uit de Pierstraat met de mededeling dat een landmeter plots in hun tuin stond, en hun doodleuk kwam vertellen dat ze een stuk van zijn tuin zouden onteigenen.  Toen ik op onze stedenbouwkundige dienst informeerde kon men mij niet zeggen waarover het ging. Vlaams Belang-provincieraadslid Steven Vollebergh wist me echter te vertellen dat de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappen) industriegrond heeft gekocht om dit verder te ontwikkelen. Deze terreinen konden eerder niet ontwikkeld worden omdat ze niet konden ontsloten worden. Nu zal dit gebeuren via ofwel de eigendom van 2 percelen zonevreemde woningen of via een perceel industriegrond.

Toen ik het gemeentebestuur vroeg naar de slechte communicatie hieromtrent en naar mogelijke maatregelen om de buurtbewoners te beschermen tegen hinder van het bedrijventerrein, werd de oeroude SOS wakker.  Misschien was hij wel ontgoocheld dat het Vlaams Belang nieuws had, waar hij nog niet van op de hoogte was. Maar zelfs tot grote verbazing van de meerderheid beschuldigde hij het Vlaams Belang van onrust stoken. Hij weerlegde de beslissing van de POM, alhoewel ik duidelijk de brief van de POM kon citeren.

 

Het Vlaams Belang vraagt een betere communicatie wanneer van overheidswege, gemeente, Vlaams Gewest of provincie werken worden gepland. Daarnaast is het belangrijk dat de nodige maatregelen worden getroffen om de hinder te beperken.  De buurtbewoners van de Pierstraat wonen nu reeds naast een lawaaierige E19. Bijkomende bedrijventerreinen zal ongetwijfeld voor meer lawaai en drukte zorgen.  Het schepencollege zou de grieven van het Vlaams Belang meenemen in de onderhandelingen met de provincie. Daarom doen wij aan politiek, beste SOS, en niet om onrust te zaaien, laat dat duidelijk zijn.

 

23:02 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-02-10

DRINGENDE AANPAK GELUIDSSCHERMEN NOODZAKELIJK

geluidsschermenReeds enkele jaren voert Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde een strijd tegen geluidsoverlast tengevolge van wegverkeer. Talrijke buurtbewoners van woonwijken worden geteisterd door verkeerslawaai, zoals de Wilsonweg, de Oude Vaartstraat in Ranst, de Keizershoek in Kontich, Meise, en nog veel meer.

Vorige legislatuur diende Marleen Van den Eynde een voorstel van decreet in om een einde te stellen aan het huidige financieringssysteem die een groot deel van de financiële lasten doorschuift naar de gemeentebesturen, die overigens niet kapitaalkrachtig genoeg zijn om deze lasten te dragen. Steun binnen de Vlaamse meerderheid kon niet gevonden worden.

Nu blijkt dat er binnen de meerderheid toch enig begrip komt voor het slechte financieringssysteem. Van den Eynde zal daarom haar voorstel van decreet opnieuw indienen, waardoor hopelijk de Vlaamse overheid binnenkort versneld kan overgaan tot het plaatsen van geluidsschermn daar waar de norm inzake de toelaatbare decibels overschreden wordt.

13:55 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-10

GEBREK AAN COMMUNICATIE LEIDT TOT FILES IN MOLENSTRAAT

eenrichtingverkeerUit de evaluatie van het verkeerscirculatieplan van de gemeente Kontich blijkt dat er nog steeds files zijn in de Molenstraat. Deze zouden veroorzaakt worden door een slechte afstemming van de verkeerslichten op het kruispunt van de Groeninghelei-Molenstraat of het kruispunt op de gewestwegen N171-N173.  De infrastructuur van het betrokken kruispunt werd niet zo lang geleden, namelijk op 28 augustus 2008 , opnieuw in dienst genomen na heraanleg. 

 

Na een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde aan het kabinet van minister Crevits over de noodzaak tot aanpassing van de verkeerslichten op het betrokken kruispunt,werd geantwoord dat de Administratie Wegen en Verkeer niet op de hoogte werden gebracht door het gemeentebestuur van de gewijzigde verkeerssituatie in Kontich-centrum. Door het ontbreken van deze informatie kon de cel verkeersbeheer geen onderzoek vragen naar de eventuele noodzaak voor een aanpassing van de VerkeersRegelInstallatie(VRI), zoals door de volksvertegenwoordiger werd gevraagd. 

 

De afdeling Verkeerskunde heeft ondertussen informatie opgevraagd bij Administratie Wegen Verkeer (AWV ) Antwerpen over het nieuwe circulatieplan en in het bijzonder over de optredende problemen wat betreft de verkeersafwikkeling op het kruispunt met verkeerslichten. Zodra de informatie beschikbaar is zal de afdeling Verkeerskunde de regeling van de VerkeersRegelInstallatie, zo nodig laten aanpassen, aldus het kabinet van minister Crevits.

 

10:06 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-02-10

LEGE BUSSENSYNDROOM

de lijn busVlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde geeft toe dat het niet makkelijk is voor De Lijn om te werken met een knip op de portemonee, terwijl diezelfde portemonee (dotatie van de Vlaamse overheid) de voorbije jaren zo wijd open stond.  De nieuwe besparingsplannen van De Lijn leiden tot meer lege bussen.  Dat kan toch niet de bedoeling zijn? stelde Marleen. 

Een chauffeur van De Lijn vangt zijn dienst aan en volgens de recent hernieuwde dienst Planning leeg naar zijn vertrekpunt rijden en overbrugt leeg een afstand van 31 kilometer. Tijdens zijn dienst moet hij nogmaals een afstand van 23,4 kilometer leeg rijden tot aan zijn stelplaats om vervolgens 2 uur en 22 minuten ter beschikking te staan tot aan het volgende vertrek. Dat betekent dat de chauffeur 54,4 kilometer onbenut rondrijdt en in totaal ongeveer 3 uur en 27 minuten geen klanten vervoert op een totale dienstuitvoering van 8 uur en 15 minuten.  Dit kan je toch moeilijk een eficiënt openbaar vervoersbeleid noemen.

Minister Crevits antwoordde dat 2 nieuwe softwareprogramma's zulke toestanden moeten voorkomen.  Enerzijds moet het programma minbus vermijden dat bussen leeg rondrijden, door de circuits op een handige manier te organiseren. Nadien komt het tweede programma Crewopt, die de personeelsinzet moet optimaliseren zodat iedereen de meeste kilometers kan rijden.

De minister hoopt dat de resultaten van Minbus en Crewopt op snelle termijn zichtbaar zullen zijn. Laat ons hopen dat het lege bussensyndroom snel wordt opgelost! We volgen het op!

10:11 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-01-10

GENOEG AFVALVERBRANDINGSOVENS

huisvuilzakkenDinsdag werd in de commissie leefmilieu een interessante gedachtewisseling gehouden over de problematiek van de afvalverwerking in Vlaanderen. Reeds in april 2009 stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde de vraag aan toenmalig minister voor Leefmilieu Hilde Crevits of het niet aangewezen was om een tijdelijk moratorium in te stellen voor de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens. Toen al was duidelijk dat de afvalverbrandingsovens in Vlaanderen niet op volle capaciteit draaien.  Bijkomende ovens zou dus een marktverstoring kunnen te weeg brengen.  Alle huisvuilverbrandingsinstallaties in Vlaanderen zijn intercommunale samenwerkingsverbanden. M.a.w. de gemeenten of liever de belastingbetaler is een stuk eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie.  Wanneer de minister nu een aantal milieuvergunningen toekent, voor nieuwe afvalverwerkingsinstallaties, bestaat de kans dat een aantal intercommunale huisvuilverwerkingsinstallaties hun activiteiten niet kunnen blijven uitvoeren, en failliet zullen gaan. Ook uit de voorgestelde cijfers van Dexia blijkt dat er nu reeds een aantal afvalverbrandingsovens het moeilijk hebben om overeind te kunnen blijven.  Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat er zeer omzichtig moet omgesprongen worden met de toekenning van vergunningen voor nieuwe installaties.  Voor ons lijkt een tijdelijk moratorium noodzakelijk. Wij begrijpen wel de opmerkingen van FEBEM dat  wat bedrijfsafval betreft concurrentie mogelijk moet zijn, maar niet op de kap van de burger die mede-eigenaar is van de intercommunale samenwerkingsverbanden en zo mee de factuur zal moeten betalen bij mogelijk faillissement. 

09:50 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-10

WETGEVING DIENT OM NA TE LEVEN

Vandaag de reactie gelezen van de Kontichse burgemeester Luc Blommaert? Hij denkt dat het Vlaams Belang een klacht indiende omdat wij zelf graag in de raden van bestuur van de intercommunale zouden zitten. Belachelijk!

Ons gaat het om de naleving van de wetgeving. Maar dat heeft de burgemeester blijkbaar niet begrepen. Hij denkt dat we gefrustreerd zijn. Ja we zijn gefrustreerd, niet omdat we niet in de raad van bestuur zitten, maar omdat er belangrijke beslissingen genomen worden in de raad van bestuur zonder dat men ons hiervan op de hoogte brengt.

De agenda wordt in de commissie besproken repliceerde de burgemeester. Ja, onlangs werden de strategische beslissingen van de intercommunales voor 2010 in de commissie besproken. Maar dit omdat het Vlaams Belang het vroeg. Belangrijke beslissingen zoals ondermeer de ophaling van GFT-containers is een beslissing die absoluut moet besproken worden met de gemeenteraadsleden alvorens men deze beslissingen in de raad van bestuur van de intercommunales goedkeurt.

Het is duidelijk dat onze burgemeester niet opgezet is met het antwoord van de gouverneur die stelt dat  : "Het college van burgemeester en schepenen waaraan ik naar aanleiding van uw klacht uitleg heb gevraagd, heeft mij meegedeeld dat het de diverse afgevaardigden zal herinneren aan de decretale verplichting tot het uitbrengen van verslag aan de gemeenteraad.  Vermits de bestuurders, of de voorzitter van het samenwerkingsverband of zijn gedelegeerde, verslag moeten uitbrengen en het college ervoor moet zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, ben ik evenwel van oordeel dat een loutere herinnering niet volstaat.  Ik heb er bij het college dan ook op aangedrongen dat ervoor wordt gezorgd dat per dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging effectief tweemaal per jaar verslag wordt uitgebracht." Aldus de gouverneur. 

Kan het nog duidelijker?

11:18 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-10

VLAAMS BELANG KRIJGT GELIJK BIJ GOUVERNEUR

Reeds jaren vraagt het Vlaams Belang Kontich dat meerderheidsleden die in een raad van bestuur van een intercommunale zitten, verslag uitbrengen over hun deelname aan de vergaderingen van deze intercomunale samenwerkingsverbanden.  Tot op heden werd deze vraag genegeerd.  De gouverneur verplicht nu verslaggeving.

 

Een gemeentebestuur is verplicht gas, water en elektriciteit e.d.m., te voorzien voor zijn inwoners. Vermits die taak voor een gemeentebestuur te moeilijk is werden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht of intercommunales.  De wetgever voorziet de verplichting voor de gemeentelijke vertegenwoordigers of bestuurders van deze intercommunales om 2x/jaar verslag uit te brengen over de werking van de intercommunale.

 

Het Vlaams Belang was het beu om elke keer opnieuw te vragen naar verslaggeving, terwijl de meerderheid deze vraag gewoon naast zich neerlegde.  Daarom trok het Vlaams Belang naar de gouverneur met een klacht over het niet-uitvoeren van een decretale verplichting.  De gouverneur geeft het Vlaams Belang nu gelijk en stelt dat het niet voldoende is dat het gemeentebestuur zijn bestuurders er zal aan herinneren om verslag uit te brengen.  De gouverneur dringt er bij het college op aan dat ervoor gezorgd word dat per dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging tweemaal per jaar verslag wordt uitgebracht. 

 

08:57 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-01-10

NIEUWE DYNAMIEK OM MOBILITEITSPROBLEMATIEK AAN TE PAKKEN NOODZAKELIJK

imagesEr leeft al jaren ongenoegen in de zuiderrand van Antwerpen door de slechte verkeersdoorstroming, de files, en het sluipverkeer. De studie Sluipverkeer zuidoostrand Antwerpen (SLUIZO) bracht in 2007 de problematiek in kaart. Voormalig minister voor mobiliteit meende via een provinciale overlegwerkgroep het ongenoegen te kunnen temperen en in gezamenlijk overleg met alle burgemeesters van de zuidoostrand van Antwerpen oplossingen tot uitvoering te kunnen brengen. 

 

Deze provinciale werkgroep, MOZO (Mobiliteitsoverleg zuidoostrand) genaamd, bleek echter het zoveelste overlegorgaan zonder daadwerkelijk initiatieven.  4 burgemeester van de Zuidoostrand namen dan maar zelf initiatief, en lieten prompt een studie uitschrijven over de impact van het BAM-tracé op de zuiderrand.  Dit is het zoveelste bewijs dat het MOZO geen goed werk levert. Ook op het terrein, zijn er weinig projecten zichtbaar die tot een oplossing van de sluipverkeersproblematiek zouden kunnen leiden. 

 

In antwoord op de vraag van Marleen Van den Eynde antwoordde minister Crevits dat ze in december 2009 de beslissing heeft genomen om de werking van de werkgroep MOZO te optimaliseren. Het studiebureau Stramien zou het MOZO een nieuwe dynamiek moeten geven.  Voor minister Crevits is het duidelijk dat er zeer snel maatregelen moeten getroffen worden die maatschappelijk gedragen zijn, en een bijdrage kunnen leveren aan de mobiliteitsproblematiek in de zuiderrand van Antwerpen.  Daarnaast gaf minister Crevits ook mee dat de Igean-studie die de impact van het BAM-tracé op de gemeenten in de rand van Antwerpen onderzocht mee zal genomen worden in de werkgroepen die een nieuw BAM-tracé onderzoeken.

 

20:14 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-10

ACTIEPLAN OM LODEN WATERLEIDING VERSNELD TE VERVANGEN

drinkwaterVandaag weet ik weer waarom ik een webog heb! Niet omdat ik de factuur ontvangen heb, maar omdat de pers er weer in geslaagd is om in hun verslaggeving over de vraag over de vervanging van loden waterleiding een collega van de groen!(?) -fractie te vermelden, terwijl ikzelf de vraagsteller was?!? Van jounalistieke oneerlijkheid gesproken.

In april 2009 had ik nog toenmalig minister Hilde Crevits ondervraagd over de inspanningen die de drinkwatermaatschappijen nog moeten doen om tegen 2013 aan de Europese drinkwaternorm te voldoen. Toen reeds bleek dat de drinkwatermaatschappijen nog een tandje zullen moeten bijsteken. De drinkwatermaatschappijen moeten niet alleen de loden waterleiding buitenhuis vervangen maar ook opdraaien voor de kosten. Enkel de loden binnenhuisaansluiting moet door de eigenaar zelf betaald worden bij vervanging.

Minister Schauvliege antwoordde dat zij kortelings een actieplan zal opstellen waarin ook bepaald wordt op welke manier eigenaars van huurwoningen of eigenaars van oudere woningen die hun loden waterleiding nog niet hebben vervangen zullen gestimuleerd en aangezet worden om dit alsnog te doen, teneinde te voldoen aan de Europese verplichting.

20:04 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-10

VOLDOENDE STROOIZOUT IN KONTICH VOOR DEZE WEEK

ijzelbestrijdingAfgelopen dagen bereikte ons het bericht dat al het beschikbare zout van de gemeenten wordt opgevorderd om de ijzel op de snelwegen en gewestwegen te kunnen bestrijden.  Daarom vroeg Marleen Van den Eynde aan het Kontichs gemeentebestuur of zij nog over voldoende strooizout beschikken om in Kontich de wegen te kunnen strooien.

Het schepencollege deelde mee dat onze gemeente zijn strooizout mocht houden omdat wij over 2 bruggen beschikken die absoluut moeten gestrooid worden. Schepen Verbist maakte de rekensom dat tijdens 1 strooibeurt in heel de gemeente 20 tot 25 ton zout wordt gestrooid. Dat betekent dat we nog 1 keer heel de gemeente kunnen bedienen. Vermits het vanaf donderdag zou beginnen dooien, is de kans zeer groot dat de voorraad zal volstaan.

Vanaf volgende week zullen nieuwe zoutvoorraden kunnen geleverd worden. Van den Eynde feliciteerde overigens de gemeentediensten voor hun inzet om de fietspaden ijzelvrij te maken.  Toch blijft er nog 1 twistpunt. Wie is verantwoordelijk voor het ruimen van het fietspad naast het spoor? De provinciale fietsroute, die zo feestelijk werd geopend? Dit fietspad werd totaal niet geruimd. Toch maar eens checken tegen de volgende winterprik!

 

 

08:45 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-01-10

STROOIZOUT OP EN NIET DOELTREFFEND

ijzelbestrijdingTijdens het debat over de gevolgen van het winterweer voor het wegverkeer en de wegen stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde dat het strooizout niet altijd even doeltreffend is.  Ze verwees naar landen zoals Zweden waar zand gebruikt wordt om ijzel te bestrijden. Na de dooi, wordt het zand weggeveegd en opnieuw gerecycleerd om de volgende winterprik te bestrijden. De meerderheidspartijen, waaronder vooral CD&V reageerde nogal zeer gepikeerd op de tussenkomst van Van den Eynde.

Nu blijkt dat na overleg met de provinciegouverneurs en minister Crevits de hoeveelheid strooizout in Vlaanderen zienderogen slinkt.  Wanneer er geen strooizout meer voorhanden zal zijn, zullen vele gemeenten met zand de ijzel bestrijden. Het voorstel van Van den Eynde was dan toch niet zo dom, zoals sommige CD&V'ers wilden doen geloven. Bovendien is zand veel milieuvriendelijker dan de massa's zout.

Na enkele weken van vriezen en dooien blijkt dat ook ons wegennet  de vriesperiode slecht doorstaan heeft. Het wegdek toont op vele plaatsen losliggend asfalt en diepe putten.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde meent dat deze putten zeer snel moeten hersteld worden.  Wanneer een automobilist schade ondervindt aan zijn wagen, door niet herstelde putten, meent Van den Eynde dat het Vlaams gewest of de gemeente, afhankelijk van wie de wegbeheerder is, aansprakelijk gesteld moet worden. 

12:40 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-09

OPHALING VAN GFT-AFVAL MAG IN CONTAINERS MAG NIET VERPLICHT WORDEN

 GFT_containerDe gemeente Kontich zal ten laatste tegen de herfst 2010 GFT-afval (groenten-tuin- en fruitafval) ophalen. Dit betekent een uitbreiding van het tuinafval met groenten en fruit. Kontich en Lint waren nog de enige gemeenten binnen de intercommunale IGEAN die nog geen groenten- en tuinafval ophaalden. Daar komt dus in 2010 verandering in. De directie van IGEAN wil echter dat het GFT-afval aangeboden wordt via daarvoor voorzien containers met chip, zodat onmiddellijk de prijs kan verrekend worden bij de ophaling.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde is niet akkoord met de verplichting om het GFT-afval aan te bieden via containers. Volgens haar moet de mogelijkheid blijven bestaan om via afvalzakken het GFT-afval aan te bieden. Een container in plaats van een afvalzak zal voor vele mensen weer extra opbergruimte vragen.

 

Marleen Van den Eynde stelde minister Schauvliege de vraag of de Vlaamse overheid het aanbieden van GFT-afval via containers verplicht, zoals IGEAN poneerde bij de voorstelling van haar strategisch plan 2010.  Minister Schauvliege antwoordde dat bij de opstart van nieuwe GFT-regio’s het inderdaad verplicht is om de inzameling via containers te laten verlopen, tenzij in stedelijke centra, met een bevolkingsdichtheid van 1000 inwoners per km2. Wat dit concreet betekent voor Kontich is nog niet duidelijk.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal in ieder geval de problematiek nauwgezet opvolgen, en er voor ijveren dat de ophaling met containers geen verplichting wordt.

 

 

18:50 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-12-09

WERKT ALARMBELPROCEDURE NIET OF MAAKT WAALSE REGERING MISBRUIK VAN VERTROUWEN,

Vanmorgen raakte bekend dat in het Henegouwse Aat 300 tot 600 kg zinkchloride werd geloosd. Na het uitvallen van de zuiveringspomp van de fabriek van La Floridienne Chimie werd het goedje in de Dender geloosd.  De Dender loopt zo'n 20 km verder Vlaanderen binnen via Geraardsbergen en Aalst naar Dendermonde.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde zal minister Schauvliege hierover in januari ondervragen. Nadat verleden week de Vlaamse waterlopen, de Zenne, de Rupel en de Schelde werden vervuild en Vlaanderen te laat werd verwittigd door het Brussels gewest treft nu het Waals Gewest bijzonder grote schuld.

De verantwoordelijke Waalse minister voor leefmilieu, weerom een Ecolo-minister stelde dat Vlaanderen niet verwittigd is door stroompanne, waardoor de fax met de melding niet bij het Vlaams Gewest toekwam.

Van den Eynde vindt het ongehoord dat de Ecolo-ministers zulke blunders maken.  Ook hier moet het Vlaams Gewest zich burgerlijk partij stellen. Bovendien moet absoluut opnieuw onderhandeld worden hoe zulke calamiteiten onmiddellijk kunnen gemeld worden zodat ernstige milieuschade kan voorkomen worden.

21:21 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-09

WAAR BLIJFT HET VERANTWOORDELIJKHEIDSBESEF VAN GROEN EN ECOLO

Terwijl het Vlaams Parlement vorige week een debat hield over de gevolgen van het stilleggen van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord, blijft Ecolo haar handen in onschuld wassen. 

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat minister Huyttebroeck als bevoegde minister ongetwijfeld politiek verantwoordelijk is.  Maar Huytebroeck leest de Vlamingen liever de les met te stellen dat ook Vlaanderen de milieuwetgeving inzake nachtvluchten niet naleeft. Dat kan tellen zulke uitspraak.

Tijdens het debat vroeg Marleen Van den Eynde de Vlaamse regering om de gemeenten die langsheen de Zenne, Rupel en Schelde gelegen te ondersteunen bij juridische bijstand, maar ook te helpen bij het opruimen van de smurrie. Van den Eynde vreest overigens dat de vervuiling zich nog kan uitbreiden indien niet snel maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit te verbeteren.  Binnenkort, wanneer er nattere periodes aanbreken, is het immers niet ondenkbaar dat de rivieren buiten hun oevers treden. Verder verontreiniging hierdoor is niet uitgesloten.

Volgens Marleen Van den Eynde dient de Vlaamse regering ook een alarmbelprocedure op te starten met het Brussels gewest, zodat er bij calamiteiten onmiddellijk kan opgetreden worden.  Minister-President Kris Peeters beloofde deze suggestie mee te nemen en te onderzoeken.

Het is duidelijk dat het laatste woord over deze milieuramp nog niet gezegd is. Op dinsdag 5 januari 2010 zal Marleen Van den Eynde minister Schauvliege opnieuw ondervragen over de aanpak van de Vlaamse regering om de gevolgen van deze zware vervuiling in te dijken.

15:10 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-09

VLAAMS BELANG REGIO BOOM/KONTICH EIST AANKLACHT TEGEN BRUSSELSE REGERING EN AQUIRIS DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VERONTREINIGING OP WATERLOPEN IN DE RUPELSTREEK

geCOROHet Vlaams Belang regiobestuur Boom-Kontich eist dat de gemeentebesturen gelegen langsheen de Rupel klacht indienen tegen Aquiris, het waterzuiveringsstation in Brussel, wiens werking sinds 8 december volledig werd stopgezet. 

 

Tengevolge van het stopzetten van de waterzuivering in Brussel, wordt het huishoudelijk afvalwater van meer dan 1 miljoen gezinnen uit Brussel-stad rechtstreeks in de Zenne geloosd. Hiermee wordt niet alleen de Zenne in zware mate verontreinigd, maar wordt ook het eco-systeem van de Rupel en de Schelde bedreigd.

 

Vlaanderen heeft jarenlang geïnvesteerd in een degelijk waterzuiveringssysteem waardoor de kwaliteit van de waterlopen in enorme mate verbeterd is, waardoor opnieuw vissen in de waterlopen kan waargenomen worden. De vervuiling die nu moedwillig in de Zenne, Schelde en Rupel, en mogelijk nog andere waterlopen wordt veroorzaakt mag volgens het Vlaams Belang niet zonder gevolgen blijven.

 

Daarom zullen de VB-gemeenteraadsleden uit Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, gelegen langsheen de Rupel en Schelde hun gemeentebesturen aansporen om zich burgerlijke partij te stellen.  Deze massale bezoedeling van ons eco-systeem, mede onder de politieke  verantwoordelijkheid van de Brusselse gewestregering, mag niet zonder gevolgen blijven.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger en tevens vertegenwoordiger in het parlement uit de Regio, zal donderdag a.s. de Vlaamse regering ondervragen over deze illegale lozing met zeer zware gevolgen voor het Vlaamse leefmilieu.

 

 

22:45 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-12-09

KONTICHSE OPENBARE TOILETTEN TIJDELIJK GEOPEND

In een schriftelijke vraag vroeg Marleen Van den Eynde aan het Kontichs gemeentebestuur om de openbare toiletten te herstellen en opnieuw open te stellen voor het publiek.  Deze openbare toiletten gelegen aan het gemeentepark in Kontich zijn reeds een aantal maanden gesloten door vandalisme. In één enkel geval werden de vandalen gevat.  Het schepencollege zal de openbare toiletten uitzonderlijk heropenen voor het evenement dat in het gemeentelijk park plaatsvindt. Hiermee zullen de openbare toiletten terug beschikbaar zijn van 4 december 2009 tot 4 januari 2010. 

 

Het Vlaams Belang wil in de omgeving van het park camerabewaking zodat niet de Kontichnaren slachtoffer zijn van vandalisme en de openbare toiletten gesloten worden. Het schepencollege werkt echter aan een definitieve oplossing voor na deze tijdelijke opening, waardoor het plaatsen van camera’s volgens het college niet meer nodig zal zijn. Groot was echter mijn verbazing toen burgemeester Blommaerts in de burgemeestersenquete stelde dat de openbare toiletten maar beter voorgoed kunnen sluiten, zodat het onveiligheids"gevoel" in de omgeving van de openbare toiletten verhoogd.

 

Is dat de oplossing? Het Vlaams Belang zal er op blijven aandringen dat een degelijke oplossing op zeer korte termijn wordt uitgewerkt.

21:18 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-11-09

VLAAMSE REGERING ZET PROJECT STADSRANDBOS ZUIDERRAND ANTWERPEN STOP

STADSRANDBOSDe vorige Vlaamse regering besliste op 19 juni j.l. het project stadsrandbos zuiderrand Antwerpen stop te zetten. Dit antwoordde minister Schauvliege op vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde tijdens de begrotingsbesprekingen. Naar aanleiding van de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen waren vele bezwaarschriften ingediend met betrekking tot het stadsrandbos.  Het stadsrandbos, dat vooral gelocaliseerd werd in het gebied Edegemse Hoek – Groeningenhof – Pannebossen zou in vele gevallen de activiteiten van de nog actieve land- en tuinbouwers beperken met mogelijk inkomstenverlies.  Minister Schauvliege wil echter wel prioritair werk maken van stadsrandsbossen in Vlaanderen. Gelet op de beslissing van de vorige Vlaamse regering moet echter opnieuw bekeken worden op welke manier een stadsrandbos in de zuiderrand van Antwerpen al dan niet tot stand kan komen.

 

18:13 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-09

ONDANKS TEGENWERKING POLITIECOLLEGE VECHT VAN DEN EYNDE VERDER VOOR EEN DEGELIJK MILIEUHANDHAVINGSBELEID IN KONTICH

Tijdens de jongste politieraad kwam het tot een zware confrontatie tussen het politiecollege (burgemeesters en korpschef) en Vlaams Volksvertegenwoordiger en Politieraadslid Marleen Van den Eynde. Aanleiding hiervoor was het toegevoegde agendapunt van Van den Eynde over de verplichtingen van de gemeente Kontich en het politiecollege ten aanzien van het milieuhandhavingsdecreet dat stelt dat elke gemeente vanaf 1 mei 2010 over een toezichthoudend ambtenaar moet beschikken. De gemeente Kontich heeft wel een milieuambtenaar die over een VLAREM bekwaamheidsattest beschikt, doch werd aan deze ambtenaar nooit een toezichthoudende functie toegekend zodat er ook niet kan worden opgetreden worden tegen milieumisdrijven in Kontich.  Van den Eynde deed een constructief voorstel, doch het politiecollege betichtte haar van leugens en tendentieus gedrag i.p.v. te zoeken naar oplossingen. Ook binnen het politiekorps van de politiezone HEKLA is er geen enkele persoon die een VLAREM-bekwaamheidsattest behaalde, wegens te zwaar (dixit korpschef). M.a.w. kan in de gemeente Kontich, een gemeente met meer dan 257 klasse II bedrijven op geen enkele manier een degelijke milieuhandhavingsbeleid gevoerd worden. Wie Marleen Van den Eynde kent weet dat zij het hier niet bij zal laten.  Zij zal alle mogelijk initiatieven nemen zodat Kontich zich aan deze nieuwe wetgeving zal onderwerpen. Het kan niet langer dat gemeentebesturen een Vlaamse wetgeving naast zich blijven neerleggen, en ondertussen een parlementslid die deze problematiek nauwgezet opvolgt blijft schofferen. 

21:24 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-09

BURGEMEESTERS ZUIDERRAND BESTELLEN ZINLOZE STUDIE

Eerder deze week maakte de burgemeesters van de zuiderrand bekend dat zij een referendum vragen over de Oosterweelverbinding om hun Antwerpse collega's ter hulp te snellen. Nu blijkt dat diezelfde burgemeesters een studie bestellen bij IGEAN over de impact van de 2 tracés op de gemeenten van de zuiderrand. Het Vlaams Belang vindt deze studie zinloos en weggegooid belastinggeld.  Woensdag liet minister Peeters nog weten dat hij middels 7 werkgroepen een oplossing zal zoeken. Het is duidelijk dat geen van beide tracés zullen uitgevoerd worden zoals ze voorlagen. Waarom moeten de burgemeesters dan net nu een nieuwe studie bestellen over de mogelijke impact van deze 2 tracés?! Marleen Van den Eynde heeft dan ook vanmorgen reeds een aantal schriftelijke vragen hieromtrent ingediend bij burgemeester Luc Blommaerts.(Kontich) Het kan niet dat burgemeester eigenhandig een studie laten uitschrijven over een thema of onderwerp zonder voorwerp.    

22:23 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

MEER FIETSPADEN = MEER VERANTWOORDELIJKHEID VLAAMSE REGERING

fietspad+gewestwegJaarlijks worden miljoenen kredieten voor aanleg van fietspaden langs gewestwegen niet opgebruikt. Jammer genoeg worden we net op zulke plaatsen geconfronteerd met dodelijke aanrijdingen.  Marleen Van den Eynde stelde minister Crevits een aantal knelpunten voor die dringend moeten opgevolgd worden. Naast de administratieve rompslomp en een slechte communicatie tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest, blijken vooral projecten waarbij een onteigening moet gebeuren een struikelblok.  Van den Eynde wil dat het Vlaams Gewest verantwoordelijk wordt voor de onteigeningen langs gewestwegen ipv de gemeenten. Ook de federale regering moet aangemaand worden om het onteigenings-en aankoopcomité, sneller te doen werken.  Er wordt praktisch geen enkel Vlaams dossier opgevolgd.  Minister Crevits beloofde inspanningen te doen: een verbetering van de communicatie, de aanpassing van het fietsvademecum (regels om een fietspad aan te leggen), de proceduretijd te verkorten, alsook een screening van de aanpak van een aankoop-of onteigeningsdossier in afwachting van de regionalisering wordt verder uitgewerkt. Van den Eynde besloot met de hoop uit te drukken dat er volgend jaar een tekort is op de begroting omdat er zoveel fietspaden aangelegd werden dat alle kredieten zijn opgebruikt.  Wordt opgevolgd...

21:30 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-09

BURGEMEESTERS ZUIDERRAND SNELLEN ANTWERPSE COLLEGA's TE HULP

 

De Vlaams Belang afdelingen van de zuiderrand zien de oproep van de burgemeesters van de zuiderrand met betrekking tot de Oosterweelverbinding als een poging om hun Antwerpse collega’s ter hulp te komen. 5 van de 8 burgemeesters zijn immers van CD&V-signatuur.

 

Het Vlaams Belang meent dat de lasten voor de Antwerpenaars bij aanleg van de Lange Wapperbrug groter zijn dan voor de randbewoners.  Wij steunen niet de vraag om een bijkomend referendum te organiseren in de zuiderrand over de Oosterweelverbinding.  De Antwerpenaar krijgt toch ook geen inspraak over de verschillende grote verkavelingen in de rand van Antwerpen, dat een grote stadsvlucht veroorzaakt van de nog kapitaalkrachtige gezinnen. 

 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de uitslag van het referendum moet gerespecteerd worden.  Alle Antwerpenaren hadden het recht om een stem uit te brengen. Zou de uitslag van een verkiezing dan ook niet moeten gerespecteerd worden, indien we in Vlaanderen geen stemplicht maar stemrecht kenden?

 

 

23:19 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-10-09

AFSCHAFFING INJECTIETARIEF VOOR LAND- EN TUINBOUW

wkkHet is voor iedereen wel duidelijk dat er een klimaatverandering op til is. Het is echter niet duidelijk tot welke negatieve gevolgen dit daadwerkelijk in de toekomst zal leiden. Het opdrijven van de hoeveelheid hernieuwbare energie, energie afkomstig van zonnepanelen, windmolens, biobrandstof e.d.m. is van groot belang.  Niet enkel omdat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is, wel omdat bij gebruik van fossiele brandstoffen, milieuvervuilende stoffen vrijkomen, die net milieuverontreiniging en klimaatverandering veroorzaakt. De Vlaamse regering heeft dit begrepen en wil mee de doelstelling van Europa om tegen 2020 20% van ons energieverbruik uit hernieuwbare energie behalen.  Het was dan ook onbegrijpelijk dat de distributienetbeheerder Eandis, aan land- en tuinbouwers een injectietarief oplegt. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde heeft dan ook de minister voor energie hierover ondervraagd.  De minister gaf toe dat het een pijnlijke zaak is dat de federale overheid toelaat, dat Eandis een injectietarief oplegt, terwijl Vlaanderen inspanningen doet om de hoeveelheid hernieuwbare energie op te drijven. 14 oktober j.l. werd dit dispuut besproken met de federale regering op het overlegcomité.  Er werd afgesproken dat initiatieven zullen genomen worden om Eandis aan te sporen geen injectietarief uit te vaardigen voor energieproducenten van groene stroom.  Ten laatste tegen eind 2009 wordt een oplossing beloofd. Hopelijk komt hiermee dan ook een einde aan deze inconsequente extra belasting.

23:25 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-10-09

EHBO-ONDERRICHT IN HET ONDERWIJS

ehboEerste hulpverlening kan cruciaal zijn voor het slachtoffer, om geen blijvende letsels over te houden. Het is dan ook van groot belang dat een zo groot mogelijke groep van mensen een opleiding volgt, om in nood gepaste hulp te kunnen bieden in afwachting van de komst van een dokter of ziekenwagen.  Dit is ook meermaals gebleken bij personen die op straat een hartaanval kregen. Deze eerstehulpsverlening kan perfect deel uitmaken van het aanleren van sociale vaardigheden binnen het onderwijs. Daarom heb ik een voorstel ingediend om EHBO binnen het onderwijs te stimuleren, door praktische EHBO-onderricht. De leerlingen zouden dan een volwaardig EHBO-getuigschrift kunnen ontvangen. Op die manier zullen er mogelijk meer jongeren doorstromen naar de verzorgingssector of zich mee willen inzetten in de hulpverleningsorganisaties zoals het Vlaams Kruis, die op manifestaties zoals sportwedstrijden, of andere grote bijeenkomsten steevast de eerste hulp verleent. 

08:25 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-09

KONTICHS REFERENDUM?

Momenteel loopt in onze gemeente een openbaar onderzoek aangaande een verkaveling aan Groeninghe.  Een open ruimte van meer dan 25 hectaren waar weldra 525 woongelegenheden zullen gebouwd worden.  Want laat ons duidelijk zijn, inderdaad zal gebouwd worden, want het openbaar onderzoek is enkel nog maar een formaliteit om kleine wijzigingen aan te brengen. Het mooie stuk open ruimte is reeds enkele jaren geleden "verkocht" toen het gemeentebestuur Kontich indeelde bij grootstedelijk gebied, waardoor Kontich ook een hele hoop grootstedelijke functies moet vervullen zoals woongelegenheid creëren.  Wij stellen ons de vraag of de Kontichnaar niet meer inspraak moet hebben. Hebben wij ook niet het recht om te beslissen of we die nieuwe verkaveling wel wensen? Had onze voormalige burgemeester niet ooit gezegd : "Kontich is VOL?" Misschien moeten we ook maar eens een referendum organiseren waarin we kunnen aantonen dat we helemaal geen stad willen zijn of wordden. Als dit voor Oosterweel kan, dan kan dit voor Groeninghe toch ook wel?

00:08 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-09

GEEN EUROPEES UITSTEL VOOR HET BEHALEN VAN FIJNSTOF NORM

geurhinderNaar aanleiding van mijn interpellatie over het niet behalen van de Europese norm voor fijn stof heeft minister Joke Schauvliege geantwoord dat er geen mogelijkheid meer is om uitstel te bekomen. Dit betekent dat België nog zeer zware inspanningen zal moeten leveren om Europese sancties te vermijden.  De belangrijkste reden waarom ons land van de Europese Commissie geen uitstel heeft gekregen voor het halen van de nieuwe normen voor luchtkwaliteit, is volgens Schauvliege dat de geraamde concentratieniveaus en de effecten van een aantal maatregelen niet grondig in kaart zijn gebracht. De minister kan zich daarin vinden, want "de tijd was te kort om de invloed op de luchtkwaliteit van recente maatregelen te berekenen".

 

 

09:55 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |