24-02-06

PARLEMENTAIRE VRAAG BRENGT DOSSIER IN STROOMVERSNELLING

Op 7 februari l.l. stelde ik in de commissie openbare werken van het Vlaams Parlement de verkeersproblematiek in de zuiderrand van Antwerpen ter discussie. 10 concrete vragen moesten me meer duidelijkheid verschaffen hoe een aantal infrastructuurprojecten opvolging zouden krijgen. Minuister Peeters antwoordde dat hij binnenkort terug een gesprek zou voeren met de gemeente Rumst omtrent hun klacht bij de RVS.  Deze klacht van de gemeente Rumst blokkeerde letterlijk en figuurlijk de doortrekking van de expresweg of N171. Vandaag blokletteren de kranten "Doortrekken expresweg krijgt eindelijk groen licht" en nog "Expresweg N171 wordt doorgetrokken".  Maar heeft u kunnen lezen in de krant dat ik minister Peeters hierover ondervraagd heb, en wat zijn antwoorden waren?  Wie het dossier van de N171 in het parlement aankaart? De intellectuele eerlijkheid bij de pers is ver zoek.  Vandaar ook deze weblog, om te zeggen wat de media verzwijgt!!!

Wil u de volledige vraag en het antwoord bekijken klik dan op volgende link

http://jsp.vlaamsparlement.bedocs/handelingen/2005-2006/cOm133ope12.07022006.pdf

09:53 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-06

METINGEN KRUISSCHANSLEI : GEEN AANZET TOT OPLOSSINGEN

Al enige tijd tonen inwoners van de Kruisschanslei en de Keizershoek hun ongenoegen over het zwaar en doorgaand verkeer in hun straat. De affichecampagne “CIRCULEREN NU” kon wel op enig succes rekenen, maar het Kontichs gemeentebestuur zwichtte niet voor deze wensen. De verkeersdienst voerde op mijn vraag gedurende een week in november metingen uit.De resultaten geven echter niet de verhoopte resultaten om te kunnen beweren dat het zwaar verkeer voor overlast zorgt.  Als we de metingen bekijken stellen we vast dat men een onderscheid maakt tussen categorie 1 voertuigen (kleiner dan 7m) en categorie 2 voertuigen(groter dan 7m). Daarnaast is de meetperiode met name bij aanvang van de winter niet de meest drukke periode in de Kruisschanslei en Keizershoek. Het zijn vooral tractoren die zware overlast bezorgen, maar deze werden opgenomen in de voertuigen van categorie 1, omdat ze kleiner zijn dan 7m. Wat echter wel duidelijk uit de studie blijkt is dat een hoeveelheid van 23.872 voertuigen per week op de Kruisschanslei zeer veel is. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat hier dringend een oplossing geboden moet worden.  Maar deze bestuursmeerderheid laat liever zijn verkeersstudies in de schuif liggen in plaats van concreet acties te ondernemen. 

21:30 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

21-02-06

WERKEN KONTICHSE KAPELSTRAAT ZORGT VOOR ZWARE VERKEERSHINDER

De werken in de Kontichse Kapelstraat zorgen voor heel wat verkeershinder.  Vooral de Lintsesteenweg krijgt het zwaar te verduren.  Een aantal genomen maatregelen volstaan niet om het verkeer af te remmen.  Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond 20 februari werd grondig van gedachten gewisseld over de verkeersproblematiek in Kontich-Kazerne.  Als inwoner van Kontich-Kazerne heb ik de burgemeester, tevens schepen voor verkeer erop gewezen dat de werken aan de vijfhoek in de Kapelstraat nooit hadden mogen aanvangen vooralleer de werken aan het kruispunt met "de witte merel" in Duffel afgerond waren. Daarbij heb ik aangedrongen om zeer dringend contact op te nemen met het gemeentebestuur van Duffel om verdere afspraken te maken over de ontwikkelingen inzake de wegenwerken. Anderzijds blijft het probleem, dat de inwoners van Lint geen andere keuze hebben, dan de smalle Lintsesteenweg te gebruiken, om aansluiting te zoeken naar de E19.  De gemeenteraadscommissie zal zeer snel een vergadering houden om te zoeken naar concrete oplossinge voor de zware verkeershinder.

15:43 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-02-06

LEKKENDE STOOKOLIETANKS VEROORZAKEN DRAMA'S

Naast de zware gevolgen van bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks ontstaan eveneens financiële drama's. Om de eigenaar, wiens lekkende stookolietank de verontreiniging heeft veroorzaakt, te kunnen bijstaan werd er met de petroleumsector een beheersovereenkomst opgestart.  Hierbij dienen een aantal maatregelen in acht genomen te worden, zoals ondermeer de jaarlijkse controle op de stookolietanks.  Enkel wanneer een stookolietank door erkende stookolietechnici goedgekeurd werd en een groene dop werd geplaatst mag de stookolieleverancier stookolie leveren. Deze milieubeleidsovereenkomst voorzag eveneens een financierings- en verzekeringsmechanisme om slachtoffers van lekkende stookolietanks financieel te ondersteunen.  Bodemverontreiniging veroorzaakt door een lekkende stookolietank kan immers torenhoge facturen met zich meebrengen, waarvoor slachtoffers niet verzekerd zijn.  Echter na meer dan 5 jaar is er nog steeds geen sprake van een financierings- of verzekeringsmechanisme.  Volgens minister Peeters zou het Brussels gewest dwarsliggen.  De milieubeleidsovereenkomst is een samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten en kan niet goedgekeurd worden als niet alle gewesten dit akkoord ondertekenen.

Het Vlaams Belang meent dat slachtoffers van lekkende stookolietanks dringend moeten bijgestaan worden om alzo een einde te maken aan de financiële drama’s die hierdoor ontstaan. Het Vlaams belang diende een voorstel in om ook andere problemen aan te pakken wanneer burgers geconfronteerd worden met bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks. Zo wil het Vlaams Belang dat een onafhankelijk ombudsman wordt aangesteld die de getroffen particulieren kan begeleiden in het moeilijk kluwen van de milieuwetgeving.  Maar ook dient volgens het Vlaams Belang een duidelijk kader geschept te worden waarbij men vastlegt welke soort verontreiniging, een bepaalde saneringstechniek nodig heeft.  Bovendien menen wij dat bij aanvang van de eerste fase van het bodemonderzoek een raming gemaakt moet worden van de te verwachten kosten.  Je laat toch ook geen nieuwe poort plaatsen of je dak repareren als je niet weet wat de kostprijs ervan is. Daarnaast moet volgens het Vlaams Belang de gemeentelijke milieuambtenaar een belangrijke tussenpersoon spelen voor de Vlaamse overheid en de saneerders enerzijds en de particulier, m.a.w. de inwoner van de desbetreffende gemeente anderzijds.

Het Vlaams Belang kon echter in de commissie leefmilieu niet op steun rekenen van de meerderheid. Nog liever een politiek spel van meerderheid tegen minderheid dan de burger te helpen. Wij blijven ondertussen minister Peeters verder aanmoedigen om naast de zeer dringende inwerkingtreding van het financierings- en verzekeringsmechanisme, ook alle mogelijke maatregelen te nemen om de slachtoffers van bodemverontreiniging door lekkende stookolietanks beter te begeleiden

13:29 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-06

VERKEERSDREMPELS VERANTWOORDELIJK VOOR MILIEUVERONTREINIGING?

Dat was de vraag die ik me stelde toen het afgelopen weekend de voorzitter van "De Lijn" een VUB-studie bekend maakte.  Deze VUB-studie zou aantonen dat de kans tot het verspreiden van "fijn stof" met 75% verhoogd wordt als men over een verkeersdrempel rijdt.  "Fijn stof" is niet zo fijn. "Fijn stof" is immers de benaming voor PM10, fijne stofdeeltjes die verantwoordelijk zijn voor vele longziekten en bijgevolg ook duizenden sterfgevallen in Vlaanderen per jaar. Deze studie lijkt me dan ook een belangrijk gegeven om nader te bekijken en de problematiek daadwerkelijk aan te pakken.  Feit is echter dat controle nodig zal zijn en dat er duidelijke criteria moeten komen zodat kan nagegaan worden waar de verkeersdrempels in Vlaanderen onoordeelkundig werden aangelegd.  Het is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar dat verkeersdrempels geplaatst worden om de verkeersveiligheid te verhogen, terwijl men daarmee de gezondheid schade toebrengt. Bij nader inzien willen Minister Peeters en Minister Van Brempt blijkbaar zelf geen controle en verantwoordelijkheid nemen bij de aanpak van slechte verkeersdrempels en schuiven ze liever de hete aardappel door.  Er zal aan elke gemeente een softwarepakket geleverd worden dat de plaatsen met verhoogde "fijn stof-waarden" aangeeft.  Op die manier kan de gemeente actief zoeken naar oplossingen voor het "fijn stof".  Of de gemeente even actief en enthousiast zal zijn om de verkeersdrempels aan te pakken, is een ander paar mouwen.  In ieder geval zal ik toch nog eens minister Peeters verder ondervragen over de wettelijkheid van een aantal onoordeelkundige verkeersdrempels en de controle hierop.

17:52 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DICTATORIALE TREKJES VAN VAN DEN ABEELE MOETEN AAN BANDEN GELEGD WORDEN

Op maandag 13 februari j.l. diende ik in de commissie openbare werken een vraag in betreffende de milieuproblematiek veroorzaakt door het berijden van verkeersdrempels.  Deze vraag werd door de voorzitter van de commissie openbare werken, die tevens burgemeester van de gemeente Aartselaar is onontvankelijk verklaard.  Argumentatie? Niet dringend karakter, niet actueel genoeg, geen stof tot discussie?!?!.  Woensdagmiddag tijdens het actuele vragenhalfuurtje blijkt dat diezelfde van den Abeelen de door mij aangeklaagde problematiek, in mijn vraag om uitleg, ineens wel actueel en bediscussieerbaar vindt. Waarop hij de vraag betreffende de verkeersdrempels zelf indiende.  Toen ik hem tijdens de plenaire zitting op zijn fouten wees werd hij heel prikkelbaar en arrogant, en verweet me nogal veel verontwaardigd te zijn in zijn(?) politieraad.  Voor alle duidelijkheid : van den Abeele is lid van het politiecollege HEKLA waarin ik als politieraadslid zetel.  Ik heb al verschillende malen een opmerking gemaakt over de toestand van zijn politie wijkkantoor.  van den Abeelen wil blijkbaar zijn macht van commissievoorzitter in het Vlaams Parlement misbruiken om mij te wreken.  De voorzitter trok de misstap van van den Abeele recht door mij als eerste het woord te geven.  Maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd.  De beoordeling van het al dan niet ontvankelijk verklaren van van den Abeelen zal ongetwijfeld maandag opnieuw ter sprake gebracht worden in het bureau van het Vlaams Parlement.  Het moet gedaan zijn met die dictatoriale trekjes van van den Abeelen.  Ik maak me sterk dat hierover de partijgrenzen heen nog wel een aardig woordje zal gesproken worden.

17:22 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-06

 WAAR NAARTOE MET DE LANDBOUWFOLIE?

Indien landbouwfolie niet meer kan gebruikt worden voor landbouwactiviteiten vormt dit een bedrijfsafval-stof, waarvoor in VLAREA (Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming- en beheer) een aanvaardingsplicht bestaat.  In de praktijk blijkt echter dat deze aanvaardingsplicht (terugnameplicht voor de producent) nog niet werd uitgewerkt.  Hierdoor bestaat voor vele landbouwers nog zeer veel onduidelijkheid, over op welke manier deze afvalstof moet aangeleverd worden voor recyclage of verwerking.  Sommige gemeenten aanvaarden op hun gemeentelijke containerparken landbouwfolie, anderen weer niet, waardoor de landbouwer een afvalophaler moet inschakelen voor de verwerking van zijn landbouwfolie. In antwoord op mijn schriftelijke vraag antwoordde Minister Peeters dat de folieproducenten en de landbouwsector momenteel werken aan een eigen voorstel voor de organisatie van de inzameling en verwerking van landbouwfolie.  Hopelijk komt hier snel een oplossing.  Voor het Vlaams Belang is het in ieder geval onaanvaardbaar dat er enerzijds ongelijkheid bestaat tussen de landbouwers voor de verwerking van hun landbouwfolie, maar anderzijds menen wij dat het niet langer kan dat aanvaardingsplichten worden ingevoerd zonder dat een degelijke milieubeleidsovereenkomst terzake op tafel ligt.

13:51 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |