27-06-07

 

imagesAan de Prins Boudewijnlaan 43a in Edegem werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe politiekantoor van de politiezone HEKLA. Alhoewel het kostenplaatje van dit gebouw niet min is, meen ik dat een nieuw gebouw een verantwoorde investering is.

Ik ben reeds politieraadslid sinds de start van de HEKLA-politiezone(Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar).  Zo stelde ik als politieraadslid vast dat de huisvesting van onze politiemensen in sommige gemeenten van onze zone in zeer slechte omstandigheden was. (lees ook mijn weblog van 29/06/2006) Daarom stelde ik op de politieraad meermaals de vraag om op zoek te gaan naar 1 lokaal politiegebouw. Vandaag blijkt deze bouw een feit. 

Komt er dan minder blauw op straat? Neen, dit is helemaal niet de bedoeling.  Integendeel! Voor het Vlaams Belang moet de veiligheid van onze burgers primordiaal zijn.  Er is bovendien heel wat werk in onze zone om de strijd tegen inbraak, afpersing, steaming, en andere criminele feiten, maar ook verkeersellende tegen te gaan. 

Het nieuwe politiegebouw moet vooral voorkomen dat er onnodig over en weer gereden wordt van het hoofdkantoor (Edegem) naar de wijkkantoren, waar de politiediensten verdeeld zijn gehuisvest. Daarnaast zal het nieuwe gebouw ook heel wat mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld slachtoffer en dader op een professionele manier te confronteren.  Met zijn voldoende cellen, verhoorkamers en bureelruimte zal het nieuwe politiegebouw in ieder geval veel professioneler kunnen werken, wat nu door die verdeelde huisvesting niet mogelijk is.  Vermoedelijk zal dus vanaf eind april 2008 de "flikken"(genaamd naar het gelijknamige programma) van de zone HEKLA in Edegem gehuisvest zijn.  In ieder geval blijft de basispolitiezorg gegarandeerd via de wijkkantoren, die voortaan over meer ruimte zullen beschikken. 

09:19 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-06-07

VLAAMS GEWEST INVESTEERT ONVOLDOENDE IN GELUIDSSCHERMEN

-geluidsschermenNaar aanleiding van een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde, stelt Vlaams minister Kris Peeters dat de laatste 5 jaar door het Vlaams Gewest meer dan 250 geluidsmetingen uitgevoerd werden langsheen gewestwegen. Deze metingen hebben aangetoond dat het ernstig gesteld is met de geluidshinder tengevolge van het verkeer op gewestwegen. Ook in 2007 werden inmiddels zo’n 27 geluidsmetingen uitgevoerd waarvan 17 metingen aanduiden dat er een ernstige geluidsoverlast is, en waar mogelijk dus geluidsschermen kunnen geplaatst worden.

Module 5 van het mobiliteitsconvenant regelt de overeenkomst en de financiering van de geluidsschermen. Deze module stelt dat indien het geluidsniveau de 80dB overschrijdt de kosten voor aanleg van de geluidsschermen voor 100% ten laste is van het Vlaams gewest.
Indien het geluidsniveau tussen de 65 dB en de 80 dB ligt worden de bouwkosten verdeeld en zal de lokale overheid mee moeten financieren.

Uit de lijst die de minister heeft overgemaakt naar aanleiding van de schriftelijke vraag van Marleen Van den Eynde hierover blijkt duidelijk dat de investeringen voor de geluidsschermen echter niet in dezelfde lijn lopen als de vaststelling van de geluidsoverlast. De vraag die wij ons hierbij stellen is of de lokale overheid wel vragende partij, of kapitaalkrachtig genoeg is om de geluidsschermen te subsidiëren.

Marleen Van den Eynde meent in ieder geval dat een herziening van module 5 van het mobiliteitsconvenant zich opdringt. Terzake heeft zij bij de evaluatie van het mobiliteitsconvenant reeds op een herziening aangedrongen. Het kan volgens Van den Eynde niet dat de lokale overheden mee moeten delen in de kosten voor geluidsschermen door overlast van gewestwegen waar het Vlaams Gewest 100% verantwoordelijkheid in draagt. Het Vlaams Belang zal terzake dan ook nogmaals een initiatief nemen om module 5 van het mobiliteitsconvenant te herzien.
De lijsten met de meetresultaten zijn verkrijgbaar via Marleen Van den Eynde.
08:49 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-06-07

 

zonnepanelenOp 16 mei 2007 heeft de Vlaamse regering beslist de ecologiesteun te herzien met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2006.  Dat deze beslissing grote gevolgen zal hebben voor een zeer groot aandeel van projecten staat nu al vast.  De ecologiesteun werd in het leven geroepen om bedrijven ertoe aan te zetten hun productieproces tot een duurzaam productieproces om te vormen door toptechnologie binnen te halen.  Deze premie werd sinds 2004 uitgekeerd.  Volgens minister Moerman  blijkt dat sinds 2006 er op een systematische manier aanvragen voor financiële steun voor projecten binnenkwamen waarvoor de eigenlijke ecologiepremie niet bedoeld was.  Het betrof vooral projecten van grote producenten die systematisch verschillende partners zocht om massaal energie op te wekken door zonnepanelen, door recht van opstal. Zo ook het project Zonneschakel in de Rupelstreek waarbij een producent van zonnepanelen verschillende daken van overheidsgebouwen zogenaamd afhuurt om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Er werd in dit project eveneens een samenaankoop van zonne-systemen georganiseerd voor zowel bedrijven als gezinnen. Het zijn net deze constructies die met de grote pot van subsidiemiddelen gaat lopen waarvoor volgens de minister de subsidie niet bedoeld was. Dit soort constructies kreeg inmiddels voor meer dan 68,1 miljoen euro aan subsidieaanvragen. De subsidiëring hiervan bleek niet meer haalbaar. Minister Moerman heeft inmiddels de subsidie-aanvragen stopgezet, en zal via een soort call-systeem duurzame productieprocessen verder ondersteunen.  Naar mijn mening heeft de minister gelijk met paal en perk te stellen aan frauduleuze projecten.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde stelde namens het Vlaams Belang dat elk dossier dat op een correcte manier werd ingediend, apart op zijn waarde moet beoordeeld worden.  Overigens hebben wij de minister er wel voor gewaarschuwd dat het altijd leuk is om subsidies aan te kondigen.  Maar men moet dan ook wel de gevolgen inzien en dragen van zulke populaire maatregelen.  In ieder geval meent het Vlaams Belang dat er verder moet gewerkt worden aan de ondersteuning van hernieuwbare energieprojecten.  Het kan echter niet dat zulke projecten enkel afhankelijk zijn van subsidies, dit is geen gezond beleid.  Wij ondersteunen absoluut de fiscale aftrekbaarheid van investeringen in hernieuwbare energie.  Hopelijk zullen die fiscale incentives volstaan om de afgekeurde projecten verder te zetten.

 

08:20 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-06-07

lLINKS MANIPULEERT WERKING GECORO

geCOROZopas werd in de gemeenteraad de samenstelling van de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening samengesteld.  Deze commissie is in vele ruimtelijke ordening dossiers of plannen verplicht een advies te geven aan het desbetreffende gemeentebestuur.  De samenstelling dient te gebeuren met de kandidatuurstelling en nadien aanstelling van personen van verschillende geledingen, zoals vertegenwoordiging van landbouw, natuur, middenstand, werkgevers, werknemers, alsook deskundigen.  Ongeloofelijk maar waar, zelfs in ruimtelijke ordening dossiers hebben de vakbonden hun zeg.  Ik naieveling dacht dat de vakbonden er waren voor de belangen van de werkende mens. Maar neen, postjes pakken, die betaald worden door gemeenten en dus door u burger.  Vandaag werden niet minder dan 4 (voor zover ik weet) kandidaten van SPA-groen-signatuur (lees vakbond e.a.) verkozen als lid van de gecoro (al dan niet effectief).  Voor ons is dit onaanvaardbaar;  De verzuiling maakt de werking van zulke adviesorganen, waarvoor een evenwichtige samenstelling  van de bevolking noodzakelijk is, kapot. En als het dan nog een evenredige vertegenwoordiging van de vakbonden zou zijn? Neen ACW of ABVV 1 pot nat.  allemaal links kartel.  En de liberalen? Die vakbond komt gewoon niet aan bod. Democratie onder de vakbonden is blijkbaar ook niet meer van tel.

 

 

23:50 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-07

PROCESSIERUPSEN : EEN (FINANCIELE) PLAAG

processierupsTijdens de plenaire zitting van woensdag 6 juni l.l. werd de problematiek van de processierups aangekaart.  Alhoewel ik een vraag hierover reeds eerder had ingediend, mocht ik de minister niet ondervragen.  Nochtans wilde ik het debat niet herleiden tot een Limburgs debat, zoals de andere sprekers (overigens Limburgers) wel deden.  Ondertussen heb ik minister Peeters een schriftelijke vraag gesteld, vooral over de coördinatie van de bestrijding, alsook de kosten die hieraan verbonden zijn. 

Ik ergerde me de voorbije weken vooral aan de manier waarop heel deze plaag werd aangepakt.  Iedereen zei dat ze met de problematiek bezig was, maar nergens was er 1 coördinatiepunt die de bestrijding in goede banen leidde.  Zo ging het ook met de kosten voor de bestrijding van dat vervelende diertje.  Vele gemeenten alsook de provincie Limburg deden de bestrijding kosteloos.  Hier en daar bleken echter toch gemeenten te zijn, die de burgers een retributie van 150€ aanrekenden.  Voor mij is het in ieder geval onaanvaardbaar dat de ene burger wel moet betalen en de andere niet.  De processierups stopt immers niet aan een gemeente- of provinciegrens.  Een uniforme aanpak inzake bestrijding lijkt me veel efficiënter. Daarnaast meen ik dat de financiële kosten voor de bestrijding van de plaag moet gedragen worden deels door het Vlaams Gewest, deels door de gemeenten waar de plaag zich voordoet.  Door de burgers op te zadelen met retributiekosten bestaat de mogelijkheid dat de plaag zich verspreidt als de burger niet wil investeren in de bestrijding.

Daarom is het voor mij alleszins duidelijk dat zowel de bestrijding alsook de financiële kost van de bestrijding op een andere manier moet gebeuren.  Ik hoop dat ik de Vlaamse regering hiervan kan overtuigen, anders zie ik volgend jaar nog een veel grotere plaag ons land bedreigen.

22:24 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-07

8844 KEER BEDANKT ! ! !

Beste kiezer,

 

Een overvolle agenda was de oorzaak van het uitblijven van weblognieuws.  Campagne voeren voor de federale verkiezingen en daarnaast nog parlementaire werkzaamheden in het Vlaams Parlement volgen bleken moeilijk combineerbaar. En toch?... Wel ja, beste kiezer, u hebt weer massaal uw stem uitgebracht voor het Vlaams Belang en wel liefst 8844 voorkeurstemmen uitgebracht achter mijn naam.  Ik zal jullie vertrouwen dan ook niet beschamen en mij verder blijven inzetten voor uw en ons "Vlaams" Belang.

 

Marleen Van den Eynde

10:44 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |