31-01-08

gemeenten moeten asbestafval op degelijke wijze inzamelen

asbestcontainerAsbestafval kan een groot gevaar betekenen voor de gezondheid als hiermee niet voorzichtig wordt omgesprongen. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 elk gemeentelijk containerpark verplicht een aparte container te voorzien voor de inzameling van asbestafval.  Dit is zeer belangrijk voor het verwerken van het asbestafval, maar anderzijds kan men door selectieve inzameling voorkomen dat asbestafval verspreid wordt in het milieu. In de praktijk blijkt dat een aantal gemeenten zich niet aan deze regels houden, de container werd niet zoals verplicht afgedekt, laat staan dat het afval besproeid werd. Na mijn vraag aan minister Crevits over de asbestproblematiek stelde zij dat gemeenten die zich niet aan deze verplichtingen onderwerpen, zullen worden aangemaand door OVAM.

Alhoewel wij toejuichten dat de milieuvergunning voor een asbeststort in Ronse door de minister geweigerd werd, stelde het Vlaams Belang zich de vraag welke plannen de minister had mbt de inplanting van asbestverwerkingsinstallaties. In haar overwegingen om de milieuvergunning te weigeren stelde de minister dat omwille van het feit dat Oost-vlaanderen reeds over een asbestverwerkingsinstallatie beschikt, een bijkomende niet noodzakelijk is.  De minister antwoordde dat er momenteel geen tekort aan verwerkingscapaciteit of stortcapaciteit bestaat, zodat er terzake geen initiatieven moeten genomen worden. Daarmee komt er een eind aan de ongerustheid van de buurtbewoners van het geviseerde asbeststort.

18:00 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-01-08

DIFTAR SYSTEEM IS NIEUWE BELASTING VOOR KONTICHSE BURGER

diftar apparaatZopas werd in de Kontichse gemeenteraadscommissie milieu het nieuwe diftarplan voorgesteld.  Dit houdt in dat vanaf 1 april 2008 alle Kontichse burgers hun grof vuil (brandbare alsook niet-brandbare restafval) alsook het bouw- en sloopafval nog maar enkel kunnen afleveren tegen betaling van zo'n 0.20€/kg, voor zuiver puin zal men 0.01€/kg betalen.  Alhoewel er een vrijstelling van 50kg/gezin wordt ingevoerd met een bijkomende 10kg/bijkomend gezinslid, betekent dit toch een forse verhoging van de afvalfactuur van de meeste Kontichnaren. 

Het Vlaams Belang is van mening dat het aanrekenen van afvalfracties op het containerpark een nieuwe belasting is.  Er is immers tot op heden geen enkel signaal gegeven dat de aanrekening van deze aparte afvalfactuur zal afgetrokken worden van de tot op heden algemene belasting voor huisvuil, die wordt geind via de gemeentelijke belasting.

Daarnaast vrezen wij dat deze nieuwe tarifering op het gemeentelijk containerpark zal leiden tot sluikstorten, illegaal verbranden van afval, voldumpen van gemeentelijke vuilbakjes e.d.m. Deze feiten werden reeds vastgesteld bij 25 gemeenten die in het difarsysteem zijn ingestapt.

Het Vlaams Belang is enorm ontgoocheld over de anti-democratische houding van schepen Plasmans.  De gemeenteraadsleden (in ieder geval de oppositie) werden op geen enkele manier geïnformeerd, laat staan geconsulteerd over deze nieuwe afvalrichtlijn die de gemeente Kontich zal doorvoeren, terwijl de officiële beslissing met de afvalintercommunale reeds eind 2006 werd genomen. Deze beslissing werd dus uitsluitend door de meerderheid genomen zonder één enkel inspraakmoment van de oppositie.  Voor een partij die het woord "democratisch" in zijn naam draagt, kan dit tellen.

Het Vlaams Belang zal dit dossier zeer kritisch beoordelen en zal met argusogen volgen welke impact dit nieuwe systeem zal hebben op het afvalbeleid van onze gemeente.

23:40 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

26-01-08

VLAAMS BELANG KRIJGT GEVRAAGDE GEURHINDERONDERZOEK

rokende schoorsteenReeds eind jaren ’80- begin jaren ’90 werd Kontich-kazernen geteisterd door geurhinder afkomstig van het toenmalige Sobemi.  Toen het bedrijf haar activiteiten stopzette in Lint, was ook de geurhinder verdwenen. Sinds enige tijd wordt vooral in de wijk Lintsch Veld opnieuw geurhinder waargenomen.  Na talrijke telefoons aan de milieudienst en politie kon zelfs na bezoek van de brandweer de geurhinder niet gesitueerd worden. We zijn ongerust over het feit dat de geurhinder ook wel eens schadelijke stoffen zou kunnen bevatten, en daarmee een gevaar betekent voor de gezondheid.

Het Vlaams Belang bij monde van fractieleidster Marleen Van den Eynde vroeg het gemeentebestuur een onderzoek te voeren naar de geuroverlast.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Vlaams Gewest voorziet immers extra punten wanneer een gemeente inspanningen doet om de geurhinder op haar grondgebied aan te pakken.

Schepen Plasmans, bevoegd voor leefmilieu, antwoordde dat er niet veel klachten gekend zijn bij het gemeentebestuur.  Hij wil echter wel ingaan op het voorstel van Marleen Van den Eynde, waaruit we kunnen besluiten dat kortelings een onderzoek zal gevoerd worden naar de geurhinder in Kontich-kazernen.

 

19:08 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

MINDER STRENGE MILIEUREGELGEVING VOOR MODELLUCHTVAART

modelvliegtuigenµDe modelluchtvaartclubs moeten tot op heden nog steeds voldoen aan een vrij strenge Vlarem-regelgeving. Nochtans blijkt dat de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt is inzake milieuvriendelijke modelvliegtuigen. Zo zou inmiddels 80% van de modelvliegtuigsport vliegen met elektrische toestellen die geen uitstoot en geen geluidsoverlast veroorzaken.  Tijd om de regelgeving aangaande deze recreatiesport bij te sturen.  Minister Crevits antwoordde dan ook positief op de vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde om de modelluchtvaart aan minder zware milieuvergunningen te onderwerpen.  Het is echter nog even wachten op adviezen van Raad van State, Mina raad, en SERV. In ieder geval zullen de 96 modelluchtvaartclubs in Vlaanderen opnieuw alle kansen krijgen om zonder al te veel problemen hun recreatieve sport uit te oefenen.

 

 

18:11 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |