23-12-08

wanneer een geluidsscherm voor Ranst!

geluidsscherm ranstMeer dan 20 jaar vragen de inwoners van de Oude Vaartstraat in Ranst geluidswerende maatregelen tegen de geluidsoverlast van het wegverkeer van de E313 en de E34. Sinds 2003 heb ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger de opeenvolgende ministers voor openbare werken hierover ondervraagd.  De toenmalige minister voor openbare werken Steve Stevaert heeft zijn belofte nooit kunnen invullen, en zijn opvolger Bossuyt was al helemaal geen voorstander van de plaatsing van geluidsschermen. Toen in 2006 Kris Peeters de bevoegdheid openbare werken kreeg, creëerde hij hoge verwachtingen door te stellen dat de geluidsschermen in 2006 zouden geplaatst worden.  Echter nog geen half jaar later bleek dat ook deze keer de minister een loze belofte had gedaan omwille van de nog zeer onduidelijke plannen rond het economisch netwerk Albertkanaal en de discussie rond het op-en afrittencomplex van het Q8-station in Ranst. Ondertussen zijn we reeds aan de 4de minister voor openbare werken op 5 jaar tijd. Minister Crevits stelde dat de geluidsschermen zullen aanbesteed worden in 2009 om in 2010 geplaatst te worden. Echter op de planning van de Administratie wegen en verkeer vinden we nergens een bedrag terug om de werken in Ranst te kunnen aanvatten. Ik zal in ieder geval blijven ijveren voor een geluidsscherm in Ranst, in het belang van de leefkwaliteit van vele buurtbewoners in de Oude Vaartstraat. Ook al zal het naar alle waarschijnlijkheid voor een 5de minister voor openbare werken worden;

22:28 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-12-08

VLAAMS BELANG VOERT PROTEST TEGEN RITUELE SLACHTING

rituele slachting 2Op maandag 8 december j.l. werd nav het islamitisch offerfeest door het Vlaams Belang actie gevoerd.  Het Vlaams Belang verzet zich tegen het offerfeest omwille van het feit dat tienduizenden schapen op een barbaarse wijze ritueel worden geslacht.  In naam van Allah worden de dieren met een mes onverdoofd de keel overgesneden.  Het dier bloedt dood en tijdens de doodstrijd die gemiddeld twee minuten duurt, lijdt het dier onnodig veel pijn.  Moslims slachten dieren ritueel omdat volgens de sharia – het islamitisch wetboek – vlees pas mag geconsumeerd worden wanneer het “halal” is, wat in de praktijk betekent dat het dier op het moment van de slachting bij bewustzijn moet zijn.  Aan deze dieronvriendelijke en Vlaanderen- en Europa-onwaardige praktijken moet een einde worden gemaakt ! Vlaanderen is Marokko niet; Europa is Noord-Afrika niet.  In ons land moeten onze wetten nageleefd worden.  In Europa moeten de normen en waarden van onze beschaving gerespecteerd worden en niet omgekeerd !

De wet op het dierenwelzijn is duidelijk : onverdoofd slachten mag niet ! Toch maakt de overheid een uitzondering voor het ritueel slachten zogenaamd omwille van het respect dat moet worden opgebracht voor de islam.  Hoeveel respect moeten we feitelijk opbrengen voor een godsdienst die de scheiding tussen kerk en Staat niet aanvaardt ? Die de gelijkheid tussen man en vrouw verwerpt ? Die de vrijheid van meningsuiting aan banden wil leggen ? D

18:36 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-12-08

GEMEENTE KONTICH WIL GEEN MILIEUCONTROLE

VERONTREINIGINGDe taken en opdrachten van een gemeentelijk milieuambtenaar zijn zeer divers. Naast een aantal beleidsondersteunende taken, een aantal adviserende taken bij milieuvergunning en het beheren van de milieukwaliteit binnen de gemeentegrenzen is het uitoefenen van toezicht en controle op de naleving van de milieurechtsnormen ongetwijfeld de meest delicate taak van een milieuambtenaar.

Een milieuambtenaar die over een Vlarem-attest beschikt krijgt meteen ook politionele bevoegdheid om bij vaststelling van overtredingen op te treden.  Hiervoor dient de milieuambtenaar wel gemachtigd te worden door het schepencollege van de betrokken gemeente. 

Daar wringt nu juist het schoentje.  De gemeente Kontich beschikt over meer dan 750 bedrijven waar zij verantwoordelijk voor is, en waar zij toezicht moet op uitoefenen.  Maar het gemeentebestuur wil de milieuambtenaar geen machtiging geven om politioneel op te treden, terwijl de betrokkene wel over een VLAREM-attest beschikt. Wanneer een gemeente niet over een Vlarem “gemachtigd” ambtenaar beschikt kan de politiezone optreden.  Maar bij navraag op de politieraad, antwoordde de korpschef dat de 2 personeelsleden die de Vlarem-cursus gingen volgen de cursus te technisch en te wiskundig vonden, en bijgevolg hun cursus niet hebben afgemaakt. Dit betekent dat ook de politiezone niet over een VLAREM-“gemachtigd” ambtenaar beschikt, en milieudelicten ongestraft op ons Kontichs grondgebied kunnen plaatsvinden.

Vlaams Volksvertegenwoordiger en politieraadslid Marleen Van den Eynde heeft heel deze problematiek aangekaart in de politieraad alsook in het Vlaams Parlement. Minister Crevits antwoordde dat elke gemeente, één jaar na de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit, beroep moet kunnen doen op minstens één toezichthouder. Voor grote gemeenten met meer dan driehonderd klasse 2-inrichtingen of meer dan 30.000 inwoners moet binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het uitvoeringsbesluit minstens beroep kunnen gedaan worden op twee toezichthouders.

Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams Belang er zal op toezien dat de gemeente Kontich zal voldoen aan het milieuhandhavingsdecreet, niet om burgers of bedrijven te pesten, maar wel om te voorkomen dat charlatans ons grondgebied niet langer misbruiken om vervuilende activiteiten uit te voeren.

 

 

08:25 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |