23-04-09

DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN MOETEN VERVANGINGSPROGRAMMA LODEN WATERLEIDING OPDRIJVEN

drinkwaterIn de provincie Antwerpen zullen nog 29000 loden waterleidingen moeten vervangen worden tegen ten laatste 25 december 2013. Dat antwoordde minister Crevits op mijn vraag naar aanleiding van een studie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid .

 

Uit de studie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid over de gevolgen van de blootstelling aan lood, maar ook dioxines, PCB’s, en pesticiden bij kinderen jonger dan 3 jaar werd vastgesteld dat er wel degelijk een oorzakelijk verband kan vastgesteld worden tussen milieuverontreinigende stoffen en de gezondheid van kinderen.

 

Alhoewel de hoeveelheid lood in de laatste jaren een dalende trend kent, maakt het onderzoek duidelijk dat milieuvervuilende stoffen zoals lood, PCB’s en dioxineachtige stoffen lang aanwezig blijven in het milieu maar ook in de mens.

 

Op mijn vraag of nieuwe intiatieven mbt loodverontreiniging op komst zijn antwoordde de minister ontkennend. De vervanging van loden waterleidingen en aansluitingen is echter nog een zeer belangrijk lopend actieprogramma dat in uitvoering is van een Europese drinkwaterrichtlijn.  Deze legt immers uiterlijk tegen 25 december 2013 nieuwe waarden op voor lood in drinkwater, waardoor de drinkwatermaatschappijen reeds een aantal jaren bezig zijn om de loden waterleidingen te vervangen.

 

Minister Crevits geeft toe, dat de drinkwatermaatschappijen hun activiteiten zullen moeten opdrijven om tegen 2013 te voldoen aan de Europese drinkwaterrichtlijn.  Alleen in de provincie Antwerpen zullen nog bijna 29000 loden leidingen en aansluitingen moeten vervangen worden. Maar ook in andere provincies hebben de verschillende watermaatschappijen nog heel wat werk voor de boeg.

 

 

11:12 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-09

MOBILITEITSVISIE VAN DE LIJN LEIDT TOT GROTERE VERKEERSCHAOS

tram doortrekkingDe Lijn stelde zopas haar mobiliteitsvisie naar 2020 voor. Een zeer ambitieus plan, waarbij men het huidige openbaar vervoersnetwerk wil uitbreiden met 41 nieuwe buslijnen en 33 nieuwe tramlijnen.  Nieuwe sneltrams, lightrails, doortrekking van tramlijnen, en bijkomende bustrajecten moeten volgens De Lijn een oplossing kunnen bieden aan de toenemende verkeersdrukte en de dagelijkse files.

 

Het rekensommetje van De Lijn toont meteen aan dat hiervoor een verdubbeling van het huidige investeringsbudget noodzakelijk is. Dit betekent 340 miljoen euro i.p.v. 170 miljoen euro. Nochtans werd de laatste 5 jaar het investeringsbudget van De Lijn door de Vlaamse overheid verdrievoudigd, doch het aantal Vlamingen die vandaag het openbaar vervoer nemen blijft beperkt tot 15%.

 

Het Vlaams  Belang meent echter dat het een utopie is om te geloven dat dit ambitieus plan zal leiden tot dé oplossing voor alle verkeersellende.  Integendeel! Blijkbaar heeft men niet geleerd uit het project dat tot stand werd gebracht in Mortsel, waarbij de beschikbare wegcapaciteit voor wagens gehalveerd werd voor tramlijnen. De ingrepen ten voordele van het openbaar vervoer leidde tot files eerst in de onmiddellijke omgeving van Mortsel, en nadien in de randgemeenten van Mortsel. Om die problemen op te lossen werd inmiddels voor meer dan 100.000€ aan de SLUIZO-studie (SLuipverkeerZuidOostrand) uitgegeven waarvan de eerste ingrepen die daadwerkelijk een oplossing bieden aan het probleem nog steeds niet zichtbaar zijn.

 

De investeringen die door deze Vlaamse regering werden gemaakt om een oplossing te bieden aan de verkeersproblemen in Vlaanderen waren hoofdzakelijk voor openbaar vervoer. Investeringen in weginfrastructuur bleven uit.  Investeringen in herstellingen en onderhoud van onze wegen bleven uit. Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams Belang een evenwicht nastreeft tussen de investeringen in het openbaar vervoer en de investeringen in weginfrastructuur. Het kan niet dat het budget voor mobiliteit systematisch wordt ingepikt voor openbaar vervoer.

 

JA aan bijkomend openbaar vervoer!

JA aan vooral kwalitatief openbaar vervoer ! (lees andere artikels over onveilige lijnbussen)

NEEN, aan geldverslindende tramprojecten die nog meer open ruimte innemen en de capaciteit van de weginfrastructuur inpikt !

 

20:33 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-09

SPLITSING E19 KONTICH WORDT EINDELIJK AANGEPAKT

splitsing E19Op 5 oktober 2006 trok ik aan de alarmbel aangaande de onveilige verkeerssituatie aan de splitsing van de E19 in Kontich. De toenmalige minister voor Openbare werken antwoordde op mijn schriftelijke vraag dat het bij het Agentschap Infrastructuur bekend was dat vele mensen de situatie als onveilig ervaren. Ongevallengegevens waren echter niet beschikbaar. Minister Peeters gaf de opdracht aan het Agentschap Infrastructuur om de situatie te onderzoeken en voorstellen te doen. 

In een opvolgingsvraag van 29 oktober 2007 antwoordde de nieuw aangetreden minister voor Openbare werken Hilde Crevits op mijn schriftelijke vraag dat nadat mogelijke aanpassingen besproken zijn met de fefderale politie, een bedrag van 500.000€ zou voorzien worden om aanpassingswerken door te voeren. Deze worden voorzien in de 2 de helft van 2008.

Toen eind 2008 nog steeds van aanpassingswerken geen sprake was, trok ik opnieuw naar minister Crevits.  De antwoordtermijn op die schriftelijke vraag is ondertussen verstreken van 10 april l.l., en nog steeds geen antwoord. Maar ondertussen werden de werken wel bekend gemaakt op de webstek van de Vlaamse overheid. Weeral een staaltje van politieke deontologie. Of discommunicatie?

Het belangrijkste blijft uiteraard dat de verkeersveiligheid hopelijk aan deze splitsing zal verhoogd worden, en daar is het toch allemaal om te doen!

10:14 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-04-09

3 op 3 voor het Vlaams Parlement

foto campagne 2007Op 16 april 2009 werd de Antwerpse Vlaams Belang lijst voor de verkiezingen van 7 juni 2009 voorgesteld.  Uiteraard zal ik ook deze keer deelnemen aan de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Reeds 10 jaar ben ik actief in het Vlaams parlement en vooral thema's zoals mobiliteit en leefmilieu maar ook de regionale problematiek neem ik graag ter harte.  Allerhande postieve voorstellen werden ingediend om een oplossing te bieden aan bvb de grote restafvalberg, een gezonder Vlaanderen, de verkeerschaos, de geluidsoverlast, en nog vele anderen.

Mijn werk is echter nog niet gedaan. Ook de volgende 5 jaar wil ik verder bouwen aan een gezond Vlaanderen, aan een sterke economie, kortom aan een leefbaar Vlaanderen.

Ik zal deze keer op de 3de plaats bij de opvolgers staan. 3 de plaats 3 de kolom. Dus 3/3!

Uiteraard vraag ik jullie steun en stem! Ik roep jullie nu al graag op om een voorkeurstem uit te brengen achter mijn naam. Dit betekent voor mij een stimulans om de volgende 5 jaar nog harder te werken dan de voorbije 10 jaar. U mag er van op aan dat ik uw vertrouwen niet zal beschamen.

 

Marleen Van den Eynde

10:11 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-04-09

VLACORO BRENGT NEGATIEF ADVIES UIT VOOR DE ONTWIKKELING VAN BEDRIJVENTERREINEN AAN KEIZERSHOEK/satenrozen

keizershoek1De laatste maanden heeft het Vlaams Belang in zijn strijd voor het behoud van de landbouwgronden aan de Keizershoek (Satenrozen) niet stilgezeten.  Zowel minister Van Mechelen als minister Kris Peeters werden op hun verpletterende verantwoordelijkheid gewezen over de toekomst van meer dan 30 gezinnen, alsook over de toekomst van een aantal landbouwers in dat gebied.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde ontving in antwoord op haar schrijven aan Minister-President Kris Peeters eerder een ontgoochelend antwoord. Minister-President Kris Peeters stelde dat er nood is aan extra bedrijventerreinen in de regio Antwerpen. Verder stelde hij, dat dit niet wil zeggen dat men binnen de stedelijke gebieden voor een verrommeling kan gaan en kan kiezen voor de locaties met de minste weerstand.  De Minister-President deelde evenwel onze bezorgdheid met betrekking tot het aaneengesloten landbouwgebied.

 

Minister Van Mechelen liet zich in de commissie ontvallen dat het bedrijventerrein Keizershoek, het grootste weerhouden bedrijventerrein is, dat inderdaad tot protest heeft geleid. De minister stelde echter dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zo redelijk mogelijk moet worden uitgevoerd. Daarom oordeelde de minister dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein aan Keizershoek best gespreid zou verlopen, met overgangsbepalingen en de creatie van de nodige rechtszekerheid.  Minister Van Mechelen is van oordeel dat als deze ruimte niet voor een bedrijventerrein wordt gereserveerd, de ruimte in de provincie Antwerpen gewoon op is.

 

Gisteren, 8 april 2009, heeft de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) in haar vergadering advies uitgebracht over de toekomst van de landbouwgronden en de woongelegenheden aan de Keizershoek/Satenrozen.  De VLACORO beoordeelde de afbakeningsplannen van het grootstedelijk gebied Antwerpen, meer bepaald voor de omzetting 70ha landbouwgronden aan Satenrozen/Keizershoek naar regionaal bedrijventerrein aan negatief. Volgens de VLACORO moet eerst verder gezocht worden naar beschikbare bedrijventerreinen in het havengebied.  De VLACORO zou immers vastgesteld hebben dat binnen het havengebied nog heel wat hectaren industriegrond niet geëxploiteerd wordt.

 

Het Vlaams Belang is zeer tevreden met het advies van de GECORO en zal de landbouwers en uiteraard ook de bewoners die in het gebied Satenrozen wonen blijven steunen, totdat minister Van Mechelen zich bij de beslissing van de VLACORO heeft neergelegd.

 

 

08:16 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-04-09

MORTSEL LEGT AUTOVERKEER LAM

Het autoverkeer in de stad Mortsel zal in de toekomst nog meer gemeden worden dan momenteel reeds het geval is.  Tjdens de spits rijden er zo'n 70 bussen en trams per uur op de vrije tram- en busbaan.  Dit leidt op de kruispunten aan de Krijgsbaan en aan de Edegemsesteenweg al gauw tot chaos. Om fileproblemen in het centrum van de stad Mortsel te vermijden voert men een toeritdoseringplan in. Dit houdt in dat het verkeer tijdens de spits buiten het centrum van Mortsel wordt gehouden, door het autoverkeer langer op te houden aan de verkeerslichten. Of de maatregel doeltreffend zal zijn voor het openbaar vervoer, zal nog moeten blijken. In ieder geval is nu weer duidelijk dat de automobilist al langer hoe meer gedwongen wordt buiten het centrum van Mortsel te blijven. De middenstand in Mortsel zal het graag horen! Laat staan de omliggende gemeenten die steeds de lasten van Mortsel moeten opvangen. 

12:17 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-04-09

VLAAMS BELANG BLIJFT ZICH VERZETTEN TEGEN GELDVERSLINDENDE TRAMPROJECTEN

tram eksterlaarIn het Vlaams Parlement werd een financiële constructie opgezet, voor een aantal PPS-projecten van De Lijn.  Het Vlaams Belang heeft zich hiertegen verzet. Enerzijds omwille van de manier waarop de financiële constructie word opgezet, en Vlaanderen voor de kosten moet opdraaien, indien De Lijn failliet mocht gaan. Andezijds wil het Vlaams Belang een aantal PPS-projecten mbt De Lijn niet goedkeuren omwille van het BRABO I-project dat in dit PPS-project vervat zit.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde benadrukte dat het Vlaams Belang gekant is tegen het BRABO I-project dat de doortrekking voorziet van een aantal tramlijnen naar de rand van Antwerpen, zoals de doortrekking van de tramlijn door Deurne naar Wijnegem.  Momenteel is openbaar vervoer aanwezig richting Wijnegem, doch de Vlaamse regering wil in de toekomst vele buslijnen vervangen door tramlijnen.  

Uiteraard kunnen wij niet akkoord gaan met deze geldversmossing. Tramlijnen moeten een grondige meerwaarde geven. In de meeste gevallen leidt de doortrekking van de tramlijn tot het creëren van verkeerschaos. Kijk maar naar de tramprojecten in Mortsel, waar de vertramming geleid heeft tot een grote verkeerschaos in de hele zuiderrand van Antwerpen.

           

Laat dit duidelijk zijn : Het Vlaams Belang is niet tegen bijkomend flexibel en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Maar wij blijven ons verzetten tegen vertramming omdat wij van mening zijn dat dit weggesmeten geld is. De tramlijnen vervangen enkel de aanwezige buslijnen.

 

 

11:29 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |