31-05-09

SCHOTENSE BELASTINGBETALER BETAALT MEE GELUIDSSCHERMEN

De Vlaamse overheid moet een grote inhaaloperatie realiseren om de geluidsoverlast ten gevolge van het wegverkeer aan te pakkeN.  Zo zullen weldra in Schoten langs de oostelijke zijde van de E19-noord op verschillende locaties geluidswerende schermen worden geplaatst.

-geluidsschermenEind 2007 werd hiervoor een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Schoten en het Vlaams Gewest. De gemeente Schoten ondervindt veel hinder van de nabijgelegen E19, maar ook de aanleg van de HSL leidt tot verhoogde lawaaihinder. De gemeente Schoten moet hiervoor 517.125 euro ophoesten. Nochtans is de gemeente niet verantwoordelijk voor de lawaaihinder van de gewestelijke infrastructuur.

Daarom heb ik in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet ingediend om de financiële last voor geluidsschermen langsheen gewestwegen, niet langer af te wentelen op gemeentebesturen (belastingbetaler), maar de volledige financiële verantwoordelijkheid door te schuiven naar de wegbeheerder. Voor Schoten is het dus het Vlaams Gewest, maar ook de NMBS.

De kostprijs van 517.125 euro voor de gemeente Schoten is voor de aanleg van geluidsschermen aan de Pauwendreef, Gaaiendreef en Elzendreef. Uiteraard is het Vlaams Belang tevreden dat deze inwoners zullen beschermd worden tegen lawaaihinder, maar we zijn niet tevreden dat de Schotense belastingbetaler hiervoor moet opdraaien. Wanneer nemen Vlaams Gewest en NMBS nu eens eindelijk de verantwoordelijkheid voor de door hen gemaakte hinder?

10:38 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-05-09

GEEN AANVRAAG VOOR GELUIDSSCHERM AAN RIVIERENHOF

geluidsschermenOok aan het Rivierenhof in Deurne en de onmiddellijke straten in de omgeving van de E34 lijden onder de geluidsoverlast van het wegverkeer.  Een onderwerp dat me nauw aan het hart ligt, en waarover ik de betrokken ministers meermaals heb ondervraagd. Geluidsoverlast wordt als zeer hinderlijke beschouwd, en betekent een gevaar voor de gezondheid van de betrokken burgers.

Een kranteartikel deelde mee dat het districtsbestuur van Deurne bij het Vlaams Gewest had aangeklopt voor de plaatsing van geluidsschermen. De minister stelde echter in haar antwoord op mijn vraag hierover dat er nog geen enkele concrete vraag gesteld werd hierover.  De studies mbt geluidsoverlast aan de E34 zijn momenteel lopende in het kader van de aanleg van de Oosterweelverbinding. 

Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat het dossier geluidsschermen Rivierenhof, nog helamaal niet aan de orde is. Wie wil men hier nu eigenlijk een rad voor het oog draaien?Het Vlaams Belang zal consequent blijven ijveren voor de aanleg van geluidsschermen op zeer hinderlijke gewestwegen. Het kan niet dat het Vlaams Gewest blind blijft voor deze problematiek.

21:54 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

23-05-09

OVERSCHRIJDING DIOXINENORM CREMATORIUM WILRIJK GEVAARLIJK VOOR OMWONENDEN?

In juni 2008 werd door het crematorium in Wilrijk metingen uitgevoerd.  Hieruit bleek dat 1 van de 5 ovenlijnen de dioxinenorm overschreed.  De tweede meting gebeurde pas in september 2008, waardoor de kans bestaat dat de dioxineverontreiniging meerdere dagen of misschien wel maanden heeft plaatsgevonden.

Vlaams Volksvertegenwoordiger en tevens gemeenteraadslid Marleen Van den Eynde heeft schepen Jef Van Linden uit Kontich, gevraagd om de raad van bestuur van ISVAG hierover te ondervragen.  Volgens Van den Eynde kan het niet dat de leden van de raad van bestuur over deze overschrijding niet op de hoogte werden gebracht.  De gemeenten zijn overigens mee aandeelhouder van het crematorium waardoor burgers wiens gemeente aandeelhouder is vermindering krijgt bij crematie.

Dioxinen is een zeer kankerverwekkende stof. Van den Eynde vreest dat wanneer onvoldoende toezicht gehouden wordt op de uitstoot van de ovenlijnen van een crematoria, de buurt rondom het crematoria de kans loopt meermaals aan dioxinen te worden blootgesteld.  Wanneer Marleen Van den Eynde opnieuw verkozen zal zijn, zal zij hierover de nieuwe minister voor leefmilieu ongetwijfeld ondervragen.

09:32 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-05-09

VEILIGE EN LEEFBARE A12

A12De A12 tussen Antwerpen en Boom is een zeer belangrijke verkeersas, die door zijn gunstige ligging heel wat bedrijven en winkels huisvest. Hierdoor ontstaat er heel wat verkeersdrukte op de kruispunten op deze A12 of Boomsesteenweg, die echter zeer gevaarlijk zijn.  Ik denk maar aan het kruispunt aan de Cleydaellaan in Aartselaar.

 

Minister Crevits antwoordde op mijn vraag naar een betere verkeersdoorstroming en verkeersafwikkeling dat in 2009 nog een bestek zal gemaakt worden voor het uitvoeren van een structureel onderhoud aan de A12, ook een aantal aanpassingen aan kruispunten op deze A12 zouden kunnen opgenomen worden in het bestek.  De minister erkent dat ondertunneling de enige maatregel is om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te garanderen. Het budget dat hiervoor nodig is wordt geschat op 100 à 200 miljoen €, en deze budgettaire middelen kunnen niet op korte termijn ter beschikking gesteld worden.

 

Ook tijdens de volgende regeerperiode, zal ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang blijven ijveren voor de insleuving van de middenberm van de A12, zodat een lokaal wegennet de winkel- en bedrijvenas kan bedienen en de omliggende woonwijken weer wat ademruimte wordt gegeven.

 

17:48 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-05-09

GROEN!? OVERBODIG!

Bruno  Marleen 15x10Een goede gezondheid is voor iedereen het belangrijkste. Wanneer die ontbreekt beseft men maar al te goed hoe broos het leven is. Net daarom is het absoluut noodzakelijk te streven naar een degelijk en effectief milieubeleid, dat onze aarde beschermt tegen negatieve factoren.

Het besef dat een degelijk milieubeleid onontbeerlijk is, is de laatste jaren ongetwijfeld gegroeid, mede dankzij de groene beweging. De politieke partijen in Vlaanderen zijn wakker geschud, en nemen elk op zich het milieuthema op in hun programma. Hiermee is de partij van de ‘zogenaamde’ groenen, GROEN! overbodig geworden. Dit besef is ook bij hen gegroeid. In hun programma pleiten zij voor meer isolatie, voor meer windmolens en zonneenergie. Hierin staan zij al langer niet meer alleen. Alle partijen in Vlaanderen hebben de noodzaak aan deze belangrijke alternatieve energiebronnen ingezien, waardoor deze de laatste jaren een opmars gekend hebben.

GROEN! is vergroeid tot een partij van de multiculturele samenleving. Dat, en alleen dat, is wat hen nog onderscheidt van de andere partijen, die het milieuthema tot zich hebben genomen. Ik hoorde gisteren Mieke Vogels nog zeggen, dat we een stuk van onze welvaart moeten inleveren. Dat is nu net wat vele Vlamingen niét willen. Het is net die welvaart, die ons minder kwetsbaar maakt. Wat wij als Vlaams Belang wél willen, is dat duurzame technologieën de plaats zullen innemen van minder milieuvriendelijke technologie. Daar zullen we de komende jaren nog hard in moeten investeren.

Daarom durf ik samen met onze partijvoorzitter Bruno Valkeniers pleiten voor EEN STERKE ECONOMIE IN EEN GEZOND VLAANDEREN. Investeren in een economie die innoveert, kwaliteit aflevert en sterk is in logistiek, investeren in technologische vooruitgang betekent het behoud van onze welvaart en ons welzijn, voor ons, maar ook voor de komende generaties.

 

09:23 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-09

STAKING BIJ CHAUFFEURS VAN DE LIJN VOOR ZATERDAGVERGOEDING

HARMONICABUS volledigVrijdag 8 en zaterdag 9 mei zal een groot deel van de buschauffeurs van De Lijn staken. Reden is het verwerpen van het cao-voorstel waarin de chauffeurs vragen naar een zaterdagvergoeding van 150%, net zoals andere werknemers die weekendwerk of shiftwerk doen.

De Lijn stelt echter dat zij geen geld hebben om aan deze financiële vraag tegemoet te komen.  Het personeel van het ACOD pikt het niet dat De Lijn hun vraag naar een rechtvaardig loon verwerpen terwijl De Lijn zelf grootse en dure projecten uitvoert, die niet altijd prioritair zijn. 

Ik heb begrip voor de vraag van de buschauffeurs voor een eerlijke vergoeding. Hun argumentatie klopt! De Lijn investeert voor miljoenen euro’s in tramlijnen, terwijl momenteel een buslijn hetzelfde traject aflegt.  Verspilling van miljoenen euro’s.

Ben ik dan voor een staking? Ik hou niet van stakingen in het openbaar vervoer, want tenslotte worden de reizigers hier gepest, en niet de directie van De Lijn. Mag ik een suggestie doen aan de ACOD -buschauffeurs? Ga werken en laat alle reizigers gratis meerijden. Misschien dat de directie dan wel wordt wakker geschud.

De Christelijke en de liberale vakbond zullen niet staken. Hebben de chauffeurs volgens de Christelijke en de liberale vakbond dan geen recht op een degelijke verloning voor weekendwerk? Of weegt de politieke druk door op de vakbonden? Immers het is zo goed als zeker dat de minister portefeuille ‘mobiliteit’ niet meer voor de socialisten zal zijn en zeer  gegeerd wordt door zowel cd&v als Open -VLD. De Christelijke vakbond vindt het zelfs zinloos dat ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger ijver voor een gezond openbaar vervoer. Zelfs na het herhaaldelijk aanklagen door de chauffeurs en de talrijke bewijzen dat het harmonicagedeelte van de gelede bussen grote scheuren vertonen, en hierdoor niet alleen gevaarlijk zijn maar ook ongezonde lucht aanzuigen op de bus, blijven zij beweren dat er geen vuiltje aan de lucht is. Nochtans hebben zij op 1 september 2006 wel mee gestaakt rondom dit exact zelfde probleem. Dus toen wel een probleem en vandaag niet?

Alles samengevat, ben ik nu  naïef als ik dacht dat vakbonden er voor de werknemers waren, en niet voor de werkgevers

11:45 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-05-09

KEIZERSHOEK/SATENROZEN GERED

keizershoek1Het goede nieuws dat de Vlaamse regering afziet van de inplanting van een regionaal bedrijventerrein aan Satenrozen/Keizershoek werd mij door minister-president Kris Peeters zelf meegedeeld.

Naast de talrijke acties door het actiecomité "Blij met de wei" heb ik als Vlaams Volksvertegenwoordiger de betrokken ministers Peeters/Van Mechelen reeds enkele maanden gestalkt. Dit dossier is immers een zeer belangrijk dossier voor onze gemeente Kontich, maar vooral voor de 33 gezinnen en verschillende landbouwers die wonen in het gebied Keizershoek/Satenrozen.

Ik ben dan ook zeer verheugd dat mede door onze niet aflatende druk op de beleidsverantwoordelijken, de Vlaamse regering hun noeste plannen om Kontich verder te industrialiseren heeft laten vallen.

Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams Belang een belangrijke druk kan uitoefenen zonder dat wij mee aan de beleidstafel zitten.

09:14 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |