29-10-09

ONDANKS TEGENWERKING POLITIECOLLEGE VECHT VAN DEN EYNDE VERDER VOOR EEN DEGELIJK MILIEUHANDHAVINGSBELEID IN KONTICH

Tijdens de jongste politieraad kwam het tot een zware confrontatie tussen het politiecollege (burgemeesters en korpschef) en Vlaams Volksvertegenwoordiger en Politieraadslid Marleen Van den Eynde. Aanleiding hiervoor was het toegevoegde agendapunt van Van den Eynde over de verplichtingen van de gemeente Kontich en het politiecollege ten aanzien van het milieuhandhavingsdecreet dat stelt dat elke gemeente vanaf 1 mei 2010 over een toezichthoudend ambtenaar moet beschikken. De gemeente Kontich heeft wel een milieuambtenaar die over een VLAREM bekwaamheidsattest beschikt, doch werd aan deze ambtenaar nooit een toezichthoudende functie toegekend zodat er ook niet kan worden opgetreden worden tegen milieumisdrijven in Kontich.  Van den Eynde deed een constructief voorstel, doch het politiecollege betichtte haar van leugens en tendentieus gedrag i.p.v. te zoeken naar oplossingen. Ook binnen het politiekorps van de politiezone HEKLA is er geen enkele persoon die een VLAREM-bekwaamheidsattest behaalde, wegens te zwaar (dixit korpschef). M.a.w. kan in de gemeente Kontich, een gemeente met meer dan 257 klasse II bedrijven op geen enkele manier een degelijke milieuhandhavingsbeleid gevoerd worden. Wie Marleen Van den Eynde kent weet dat zij het hier niet bij zal laten.  Zij zal alle mogelijk initiatieven nemen zodat Kontich zich aan deze nieuwe wetgeving zal onderwerpen. Het kan niet langer dat gemeentebesturen een Vlaamse wetgeving naast zich blijven neerleggen, en ondertussen een parlementslid die deze problematiek nauwgezet opvolgt blijft schofferen. 

21:24 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-10-09

BURGEMEESTERS ZUIDERRAND BESTELLEN ZINLOZE STUDIE

Eerder deze week maakte de burgemeesters van de zuiderrand bekend dat zij een referendum vragen over de Oosterweelverbinding om hun Antwerpse collega's ter hulp te snellen. Nu blijkt dat diezelfde burgemeesters een studie bestellen bij IGEAN over de impact van de 2 tracés op de gemeenten van de zuiderrand. Het Vlaams Belang vindt deze studie zinloos en weggegooid belastinggeld.  Woensdag liet minister Peeters nog weten dat hij middels 7 werkgroepen een oplossing zal zoeken. Het is duidelijk dat geen van beide tracés zullen uitgevoerd worden zoals ze voorlagen. Waarom moeten de burgemeesters dan net nu een nieuwe studie bestellen over de mogelijke impact van deze 2 tracés?! Marleen Van den Eynde heeft dan ook vanmorgen reeds een aantal schriftelijke vragen hieromtrent ingediend bij burgemeester Luc Blommaerts.(Kontich) Het kan niet dat burgemeester eigenhandig een studie laten uitschrijven over een thema of onderwerp zonder voorwerp.    

22:23 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

MEER FIETSPADEN = MEER VERANTWOORDELIJKHEID VLAAMSE REGERING

fietspad+gewestwegJaarlijks worden miljoenen kredieten voor aanleg van fietspaden langs gewestwegen niet opgebruikt. Jammer genoeg worden we net op zulke plaatsen geconfronteerd met dodelijke aanrijdingen.  Marleen Van den Eynde stelde minister Crevits een aantal knelpunten voor die dringend moeten opgevolgd worden. Naast de administratieve rompslomp en een slechte communicatie tussen de gemeenten en het Vlaams Gewest, blijken vooral projecten waarbij een onteigening moet gebeuren een struikelblok.  Van den Eynde wil dat het Vlaams Gewest verantwoordelijk wordt voor de onteigeningen langs gewestwegen ipv de gemeenten. Ook de federale regering moet aangemaand worden om het onteigenings-en aankoopcomité, sneller te doen werken.  Er wordt praktisch geen enkel Vlaams dossier opgevolgd.  Minister Crevits beloofde inspanningen te doen: een verbetering van de communicatie, de aanpassing van het fietsvademecum (regels om een fietspad aan te leggen), de proceduretijd te verkorten, alsook een screening van de aanpak van een aankoop-of onteigeningsdossier in afwachting van de regionalisering wordt verder uitgewerkt. Van den Eynde besloot met de hoop uit te drukken dat er volgend jaar een tekort is op de begroting omdat er zoveel fietspaden aangelegd werden dat alle kredieten zijn opgebruikt.  Wordt opgevolgd...

21:30 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-09

BURGEMEESTERS ZUIDERRAND SNELLEN ANTWERPSE COLLEGA's TE HULP

 

De Vlaams Belang afdelingen van de zuiderrand zien de oproep van de burgemeesters van de zuiderrand met betrekking tot de Oosterweelverbinding als een poging om hun Antwerpse collega’s ter hulp te komen. 5 van de 8 burgemeesters zijn immers van CD&V-signatuur.

 

Het Vlaams Belang meent dat de lasten voor de Antwerpenaars bij aanleg van de Lange Wapperbrug groter zijn dan voor de randbewoners.  Wij steunen niet de vraag om een bijkomend referendum te organiseren in de zuiderrand over de Oosterweelverbinding.  De Antwerpenaar krijgt toch ook geen inspraak over de verschillende grote verkavelingen in de rand van Antwerpen, dat een grote stadsvlucht veroorzaakt van de nog kapitaalkrachtige gezinnen. 

 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat de uitslag van het referendum moet gerespecteerd worden.  Alle Antwerpenaren hadden het recht om een stem uit te brengen. Zou de uitslag van een verkiezing dan ook niet moeten gerespecteerd worden, indien we in Vlaanderen geen stemplicht maar stemrecht kenden?

 

 

23:19 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-10-09

AFSCHAFFING INJECTIETARIEF VOOR LAND- EN TUINBOUW

wkkHet is voor iedereen wel duidelijk dat er een klimaatverandering op til is. Het is echter niet duidelijk tot welke negatieve gevolgen dit daadwerkelijk in de toekomst zal leiden. Het opdrijven van de hoeveelheid hernieuwbare energie, energie afkomstig van zonnepanelen, windmolens, biobrandstof e.d.m. is van groot belang.  Niet enkel omdat de voorraad fossiele brandstoffen eindig is, wel omdat bij gebruik van fossiele brandstoffen, milieuvervuilende stoffen vrijkomen, die net milieuverontreiniging en klimaatverandering veroorzaakt. De Vlaamse regering heeft dit begrepen en wil mee de doelstelling van Europa om tegen 2020 20% van ons energieverbruik uit hernieuwbare energie behalen.  Het was dan ook onbegrijpelijk dat de distributienetbeheerder Eandis, aan land- en tuinbouwers een injectietarief oplegt. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde heeft dan ook de minister voor energie hierover ondervraagd.  De minister gaf toe dat het een pijnlijke zaak is dat de federale overheid toelaat, dat Eandis een injectietarief oplegt, terwijl Vlaanderen inspanningen doet om de hoeveelheid hernieuwbare energie op te drijven. 14 oktober j.l. werd dit dispuut besproken met de federale regering op het overlegcomité.  Er werd afgesproken dat initiatieven zullen genomen worden om Eandis aan te sporen geen injectietarief uit te vaardigen voor energieproducenten van groene stroom.  Ten laatste tegen eind 2009 wordt een oplossing beloofd. Hopelijk komt hiermee dan ook een einde aan deze inconsequente extra belasting.

23:25 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-10-09

EHBO-ONDERRICHT IN HET ONDERWIJS

ehboEerste hulpverlening kan cruciaal zijn voor het slachtoffer, om geen blijvende letsels over te houden. Het is dan ook van groot belang dat een zo groot mogelijke groep van mensen een opleiding volgt, om in nood gepaste hulp te kunnen bieden in afwachting van de komst van een dokter of ziekenwagen.  Dit is ook meermaals gebleken bij personen die op straat een hartaanval kregen. Deze eerstehulpsverlening kan perfect deel uitmaken van het aanleren van sociale vaardigheden binnen het onderwijs. Daarom heb ik een voorstel ingediend om EHBO binnen het onderwijs te stimuleren, door praktische EHBO-onderricht. De leerlingen zouden dan een volwaardig EHBO-getuigschrift kunnen ontvangen. Op die manier zullen er mogelijk meer jongeren doorstromen naar de verzorgingssector of zich mee willen inzetten in de hulpverleningsorganisaties zoals het Vlaams Kruis, die op manifestaties zoals sportwedstrijden, of andere grote bijeenkomsten steevast de eerste hulp verleent. 

08:25 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-10-09

KONTICHS REFERENDUM?

Momenteel loopt in onze gemeente een openbaar onderzoek aangaande een verkaveling aan Groeninghe.  Een open ruimte van meer dan 25 hectaren waar weldra 525 woongelegenheden zullen gebouwd worden.  Want laat ons duidelijk zijn, inderdaad zal gebouwd worden, want het openbaar onderzoek is enkel nog maar een formaliteit om kleine wijzigingen aan te brengen. Het mooie stuk open ruimte is reeds enkele jaren geleden "verkocht" toen het gemeentebestuur Kontich indeelde bij grootstedelijk gebied, waardoor Kontich ook een hele hoop grootstedelijke functies moet vervullen zoals woongelegenheid creëren.  Wij stellen ons de vraag of de Kontichnaar niet meer inspraak moet hebben. Hebben wij ook niet het recht om te beslissen of we die nieuwe verkaveling wel wensen? Had onze voormalige burgemeester niet ooit gezegd : "Kontich is VOL?" Misschien moeten we ook maar eens een referendum organiseren waarin we kunnen aantonen dat we helemaal geen stad willen zijn of wordden. Als dit voor Oosterweel kan, dan kan dit voor Groeninghe toch ook wel?

00:08 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-09

GEEN EUROPEES UITSTEL VOOR HET BEHALEN VAN FIJNSTOF NORM

geurhinderNaar aanleiding van mijn interpellatie over het niet behalen van de Europese norm voor fijn stof heeft minister Joke Schauvliege geantwoord dat er geen mogelijkheid meer is om uitstel te bekomen. Dit betekent dat België nog zeer zware inspanningen zal moeten leveren om Europese sancties te vermijden.  De belangrijkste reden waarom ons land van de Europese Commissie geen uitstel heeft gekregen voor het halen van de nieuwe normen voor luchtkwaliteit, is volgens Schauvliege dat de geraamde concentratieniveaus en de effecten van een aantal maatregelen niet grondig in kaart zijn gebracht. De minister kan zich daarin vinden, want "de tijd was te kort om de invloed op de luchtkwaliteit van recente maatregelen te berekenen".

 

 

09:55 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |