21-01-10

GENOEG AFVALVERBRANDINGSOVENS

huisvuilzakkenDinsdag werd in de commissie leefmilieu een interessante gedachtewisseling gehouden over de problematiek van de afvalverwerking in Vlaanderen. Reeds in april 2009 stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde de vraag aan toenmalig minister voor Leefmilieu Hilde Crevits of het niet aangewezen was om een tijdelijk moratorium in te stellen voor de bouw van nieuwe afvalverbrandingsovens. Toen al was duidelijk dat de afvalverbrandingsovens in Vlaanderen niet op volle capaciteit draaien.  Bijkomende ovens zou dus een marktverstoring kunnen te weeg brengen.  Alle huisvuilverbrandingsinstallaties in Vlaanderen zijn intercommunale samenwerkingsverbanden. M.a.w. de gemeenten of liever de belastingbetaler is een stuk eigenaar van de afvalverwerkingsinstallatie.  Wanneer de minister nu een aantal milieuvergunningen toekent, voor nieuwe afvalverwerkingsinstallaties, bestaat de kans dat een aantal intercommunale huisvuilverwerkingsinstallaties hun activiteiten niet kunnen blijven uitvoeren, en failliet zullen gaan. Ook uit de voorgestelde cijfers van Dexia blijkt dat er nu reeds een aantal afvalverbrandingsovens het moeilijk hebben om overeind te kunnen blijven.  Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat er zeer omzichtig moet omgesprongen worden met de toekenning van vergunningen voor nieuwe installaties.  Voor ons lijkt een tijdelijk moratorium noodzakelijk. Wij begrijpen wel de opmerkingen van FEBEM dat  wat bedrijfsafval betreft concurrentie mogelijk moet zijn, maar niet op de kap van de burger die mede-eigenaar is van de intercommunale samenwerkingsverbanden en zo mee de factuur zal moeten betalen bij mogelijk faillissement. 

09:50 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-10

WETGEVING DIENT OM NA TE LEVEN

Vandaag de reactie gelezen van de Kontichse burgemeester Luc Blommaert? Hij denkt dat het Vlaams Belang een klacht indiende omdat wij zelf graag in de raden van bestuur van de intercommunale zouden zitten. Belachelijk!

Ons gaat het om de naleving van de wetgeving. Maar dat heeft de burgemeester blijkbaar niet begrepen. Hij denkt dat we gefrustreerd zijn. Ja we zijn gefrustreerd, niet omdat we niet in de raad van bestuur zitten, maar omdat er belangrijke beslissingen genomen worden in de raad van bestuur zonder dat men ons hiervan op de hoogte brengt.

De agenda wordt in de commissie besproken repliceerde de burgemeester. Ja, onlangs werden de strategische beslissingen van de intercommunales voor 2010 in de commissie besproken. Maar dit omdat het Vlaams Belang het vroeg. Belangrijke beslissingen zoals ondermeer de ophaling van GFT-containers is een beslissing die absoluut moet besproken worden met de gemeenteraadsleden alvorens men deze beslissingen in de raad van bestuur van de intercommunales goedkeurt.

Het is duidelijk dat onze burgemeester niet opgezet is met het antwoord van de gouverneur die stelt dat  : "Het college van burgemeester en schepenen waaraan ik naar aanleiding van uw klacht uitleg heb gevraagd, heeft mij meegedeeld dat het de diverse afgevaardigden zal herinneren aan de decretale verplichting tot het uitbrengen van verslag aan de gemeenteraad.  Vermits de bestuurders, of de voorzitter van het samenwerkingsverband of zijn gedelegeerde, verslag moeten uitbrengen en het college ervoor moet zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, ben ik evenwel van oordeel dat een loutere herinnering niet volstaat.  Ik heb er bij het college dan ook op aangedrongen dat ervoor wordt gezorgd dat per dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging effectief tweemaal per jaar verslag wordt uitgebracht." Aldus de gouverneur. 

Kan het nog duidelijker?

11:18 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-10

VLAAMS BELANG KRIJGT GELIJK BIJ GOUVERNEUR

Reeds jaren vraagt het Vlaams Belang Kontich dat meerderheidsleden die in een raad van bestuur van een intercommunale zitten, verslag uitbrengen over hun deelname aan de vergaderingen van deze intercomunale samenwerkingsverbanden.  Tot op heden werd deze vraag genegeerd.  De gouverneur verplicht nu verslaggeving.

 

Een gemeentebestuur is verplicht gas, water en elektriciteit e.d.m., te voorzien voor zijn inwoners. Vermits die taak voor een gemeentebestuur te moeilijk is werden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht of intercommunales.  De wetgever voorziet de verplichting voor de gemeentelijke vertegenwoordigers of bestuurders van deze intercommunales om 2x/jaar verslag uit te brengen over de werking van de intercommunale.

 

Het Vlaams Belang was het beu om elke keer opnieuw te vragen naar verslaggeving, terwijl de meerderheid deze vraag gewoon naast zich neerlegde.  Daarom trok het Vlaams Belang naar de gouverneur met een klacht over het niet-uitvoeren van een decretale verplichting.  De gouverneur geeft het Vlaams Belang nu gelijk en stelt dat het niet voldoende is dat het gemeentebestuur zijn bestuurders er zal aan herinneren om verslag uit te brengen.  De gouverneur dringt er bij het college op aan dat ervoor gezorgd word dat per dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging tweemaal per jaar verslag wordt uitgebracht. 

 

08:57 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-01-10

NIEUWE DYNAMIEK OM MOBILITEITSPROBLEMATIEK AAN TE PAKKEN NOODZAKELIJK

imagesEr leeft al jaren ongenoegen in de zuiderrand van Antwerpen door de slechte verkeersdoorstroming, de files, en het sluipverkeer. De studie Sluipverkeer zuidoostrand Antwerpen (SLUIZO) bracht in 2007 de problematiek in kaart. Voormalig minister voor mobiliteit meende via een provinciale overlegwerkgroep het ongenoegen te kunnen temperen en in gezamenlijk overleg met alle burgemeesters van de zuidoostrand van Antwerpen oplossingen tot uitvoering te kunnen brengen. 

 

Deze provinciale werkgroep, MOZO (Mobiliteitsoverleg zuidoostrand) genaamd, bleek echter het zoveelste overlegorgaan zonder daadwerkelijk initiatieven.  4 burgemeester van de Zuidoostrand namen dan maar zelf initiatief, en lieten prompt een studie uitschrijven over de impact van het BAM-tracé op de zuiderrand.  Dit is het zoveelste bewijs dat het MOZO geen goed werk levert. Ook op het terrein, zijn er weinig projecten zichtbaar die tot een oplossing van de sluipverkeersproblematiek zouden kunnen leiden. 

 

In antwoord op de vraag van Marleen Van den Eynde antwoordde minister Crevits dat ze in december 2009 de beslissing heeft genomen om de werking van de werkgroep MOZO te optimaliseren. Het studiebureau Stramien zou het MOZO een nieuwe dynamiek moeten geven.  Voor minister Crevits is het duidelijk dat er zeer snel maatregelen moeten getroffen worden die maatschappelijk gedragen zijn, en een bijdrage kunnen leveren aan de mobiliteitsproblematiek in de zuiderrand van Antwerpen.  Daarnaast gaf minister Crevits ook mee dat de Igean-studie die de impact van het BAM-tracé op de gemeenten in de rand van Antwerpen onderzocht mee zal genomen worden in de werkgroepen die een nieuw BAM-tracé onderzoeken.

 

20:14 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-01-10

ACTIEPLAN OM LODEN WATERLEIDING VERSNELD TE VERVANGEN

drinkwaterVandaag weet ik weer waarom ik een webog heb! Niet omdat ik de factuur ontvangen heb, maar omdat de pers er weer in geslaagd is om in hun verslaggeving over de vraag over de vervanging van loden waterleiding een collega van de groen!(?) -fractie te vermelden, terwijl ikzelf de vraagsteller was?!? Van jounalistieke oneerlijkheid gesproken.

In april 2009 had ik nog toenmalig minister Hilde Crevits ondervraagd over de inspanningen die de drinkwatermaatschappijen nog moeten doen om tegen 2013 aan de Europese drinkwaternorm te voldoen. Toen reeds bleek dat de drinkwatermaatschappijen nog een tandje zullen moeten bijsteken. De drinkwatermaatschappijen moeten niet alleen de loden waterleiding buitenhuis vervangen maar ook opdraaien voor de kosten. Enkel de loden binnenhuisaansluiting moet door de eigenaar zelf betaald worden bij vervanging.

Minister Schauvliege antwoordde dat zij kortelings een actieplan zal opstellen waarin ook bepaald wordt op welke manier eigenaars van huurwoningen of eigenaars van oudere woningen die hun loden waterleiding nog niet hebben vervangen zullen gestimuleerd en aangezet worden om dit alsnog te doen, teneinde te voldoen aan de Europese verplichting.

20:04 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-01-10

VOLDOENDE STROOIZOUT IN KONTICH VOOR DEZE WEEK

ijzelbestrijdingAfgelopen dagen bereikte ons het bericht dat al het beschikbare zout van de gemeenten wordt opgevorderd om de ijzel op de snelwegen en gewestwegen te kunnen bestrijden.  Daarom vroeg Marleen Van den Eynde aan het Kontichs gemeentebestuur of zij nog over voldoende strooizout beschikken om in Kontich de wegen te kunnen strooien.

Het schepencollege deelde mee dat onze gemeente zijn strooizout mocht houden omdat wij over 2 bruggen beschikken die absoluut moeten gestrooid worden. Schepen Verbist maakte de rekensom dat tijdens 1 strooibeurt in heel de gemeente 20 tot 25 ton zout wordt gestrooid. Dat betekent dat we nog 1 keer heel de gemeente kunnen bedienen. Vermits het vanaf donderdag zou beginnen dooien, is de kans zeer groot dat de voorraad zal volstaan.

Vanaf volgende week zullen nieuwe zoutvoorraden kunnen geleverd worden. Van den Eynde feliciteerde overigens de gemeentediensten voor hun inzet om de fietspaden ijzelvrij te maken.  Toch blijft er nog 1 twistpunt. Wie is verantwoordelijk voor het ruimen van het fietspad naast het spoor? De provinciale fietsroute, die zo feestelijk werd geopend? Dit fietspad werd totaal niet geruimd. Toch maar eens checken tegen de volgende winterprik!

 

 

08:45 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-01-10

STROOIZOUT OP EN NIET DOELTREFFEND

ijzelbestrijdingTijdens het debat over de gevolgen van het winterweer voor het wegverkeer en de wegen stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde dat het strooizout niet altijd even doeltreffend is.  Ze verwees naar landen zoals Zweden waar zand gebruikt wordt om ijzel te bestrijden. Na de dooi, wordt het zand weggeveegd en opnieuw gerecycleerd om de volgende winterprik te bestrijden. De meerderheidspartijen, waaronder vooral CD&V reageerde nogal zeer gepikeerd op de tussenkomst van Van den Eynde.

Nu blijkt dat na overleg met de provinciegouverneurs en minister Crevits de hoeveelheid strooizout in Vlaanderen zienderogen slinkt.  Wanneer er geen strooizout meer voorhanden zal zijn, zullen vele gemeenten met zand de ijzel bestrijden. Het voorstel van Van den Eynde was dan toch niet zo dom, zoals sommige CD&V'ers wilden doen geloven. Bovendien is zand veel milieuvriendelijker dan de massa's zout.

Na enkele weken van vriezen en dooien blijkt dat ook ons wegennet  de vriesperiode slecht doorstaan heeft. Het wegdek toont op vele plaatsen losliggend asfalt en diepe putten.  Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde meent dat deze putten zeer snel moeten hersteld worden.  Wanneer een automobilist schade ondervindt aan zijn wagen, door niet herstelde putten, meent Van den Eynde dat het Vlaams gewest of de gemeente, afhankelijk van wie de wegbeheerder is, aansprakelijk gesteld moet worden. 

12:40 Gepost door Marleen Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |