26-01-13

VLAAMS BELANG VRAAGT NOODBRUG VOOR HET KRUISPUNT R11/N1 IN MORTSEL

fileleed.jpg 
Het dichtknijpen van de N1 in Mortsel heeft ertoe geleid dat de verkeerstoestand in de Antwerpse zuiderrand zeer ernstig verstoord werd.  Vooral het kruispunt van de R11 met de N1 vormt een grote hinderpaal in de verkeersdoorstroming in de regio. Niet enkel de omliggende woonwijken, maar ook de aanpalende gemeenten ondervinden hiervan een negatieve gevolgen.  Zo worden de dorpskernen van de aanpalende gemeenten overladen met doorgaand verkeer op zoek naar een andere verbinding richting Antwerpen.

Om te voorkomen dat de zuidrand van Antwerpen volledig dichtslibt en de economische groei in de regio wordt aangetast vraagt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde de plaatsing van een noodbrug op het kruispunt R11/N1 in Mortsel.

Het masterplan 2020 dat een oplossing uitwerkt voor de verkeersproblematiek, in een grotere Antwerpse agglomeratie zit immers nog steeds in het slop.  In dit masterplan zit ook de problematiek van de zuiderrand vervat.  Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat een tijdelijke oplossing noodzakelijk is.  Tijdens de werken aan de Antwerpse ring waren de noodbruggen dé oplossing voor een betere verkeersdoorstroming.  Het Vlaams Belang wil dan ook in afwachting van nieuwe infrastructuur in het kader van het Masterplan een noodbrug om de huidige doorstromingsproblematiek tijdelijk op te vangen.  Op die manier wordt alvast een tijdelijke oplossing geboden voor het meest nijpende probleem in de zuiderrand van Antwerpen.

Het Vlaams Belang diende over deze problematiek een voorstel van resolutie in dat gisteren in comissie werd besproken en werd verworpen door alle partijen behalve Open VLD. In bijlage vindt u de tekst van deze resolutie.
 

17:38 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-13

BODEM VAN GEMEENTELIJK ZWEMBAD VAN KONTICH ZWAAR BESCHADIGD

 

De bodem van het Gemeentelijk zwembad “De Nachtegaal” te Kontich vertoont  zware beschadigingen.  De stenen op de bodem van de zwemkom, worden op één bepaalde plaats als het ware omhoog gestuwd.ZWEMBAD KONTICH BODEM.jpg

Het is niet onmiddellijk duidelijk wat de concrete oorzaak van deze schade is.  Wat wel zeker is, is dat onmiddellijk naast het gemeentelijk zwembad bouwwerken worden uitgevoerd voor de bouw van een gemeentelijke polyvalente zaal alsook voor de residentiële serviceflats Melrose Place.  Voor deze beide bouwwerken werd al enig graafwerk verricht. Vermits het grondwater in Kontich, en vooral in dit gebied zeer hoog aan de oppervlakte ligt, is het niet uitgesloten dat de schade berokkend werd door één van deze werken.

Het Vlaams Belang vraagt aan deze nieuwe meerderheid de nodige maatregelen te nemen om de belangen van de gemeente te verdedigen.  Hopelijk zal deze schade niet te veel hinder veroorzaken voor de zwembadgebruikers.

09:44 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-13

VEILIGE SCHOOLOMGEVING : GEEN TAAK VAN HET VLAAMS PARLEMENT?

Het Vlaams Belang ijvert voor een verkeersveilige schoolomgeving.  Een resolutie van Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde bepleit de aanleg van zebrapaden in schoolomgevingen.

zebrapad.jpgHet voetgangersvademecum van de Vlaamse overheid, de gids dat bepaalt hoe de weginfrastructuur moet georganiseerd worden, stelt dat in zone 30 niet noodzakelijk een zebrapad dient aangelegd te worden.  Vlaams Volkvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde vindt dit onjuist en is van mening dat elke schoolomgeving moet ingericht worden met een zebrapad, zodat een duidelijke oversteekplaats gecreëerd wordt.

Minister Crevits en ook alle partijen in het Vlaams Parlement willen de verantwoordelijkheid overlaten aan de gemeentebesturen.  Indien zij het niet noodzakelijk vinden om een zebrapad aan te leggen in een schoolomgeving, is dat hun volste recht. Van den Eynde stelt dat de veiligheid van onze schoolkinderen prioritair is en niets te maken heeft met het subsidiariteitsrecht van de gemeenten.  Onze kinderen hebben geen boodschap aan wetgeving die stelt dat in zone 30 een voetpad niet hoeft.  Enkel al uit pedagogisch standpunt moet de wegbeheerder duidelijk maken waar een kind de straat kan oversteken. Blijkbaar vinden de andere parlementsleden dit niet nodig.  Of is het louter een afkeuring omwille van het feit dat het initiatief van het Vlaams Belang komt. 

 

17:49 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-01-13

VLAANDEREN WIL EEN PROACTIEF BELEID TER VOORKOMING VAN WATEROVERLAST EN OVERSTROMINGEN – WALLONIË WERKT AAN CRISISBEHEER NA OVERSTROMINGEN

Voor het Vlaams Belang geldt maar één duidelijke conclusie na de gemeenschappelijke zitting van de regionale parlementen.  Vlaanderen voert een beleid om overstromingen te voorkomen, en Wallonië werkt aan crisisbeheer na overstromingen. 

Een eerste informele gemeenschappelijke zitting van de drie regionale parlementen handelde over de wateroverlast en de overstromingsproblematiek.  Ieder parlementslid kon de andere parlementen ondervragen over hun beleid.

water-overlast-.jpgVlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde en commissaris voor leefmilieu en Openbare werken vroeg of de Walen hetzelfde principe van Vlaanderen hanteren, zijnde ruimte creëren voor water en het water zo lang mogelijk vasthouden op de plaats waar het is neergevallen, alvorens af te voeren.  Indien elk gewest dit principe zou hanteren zou de wateroverlast in minder ernstige gevolgen kennen. Vlaanderen zou niet de zondvloed van Wallonië en Brussel moeten opvangen.

Wallonië baggert waterlopen zoals de Dender net voor de grens met Vlaanderen, terwijl er in Vlaanderen, verder stroomafwaarts, geen voorzieningen zijn om de versnelde afvoer en de vergrootte watercapaciteit op te vangen.  Daarnaast stellend de vertegenwoordigers van het Waals parlement dat zij werk wil maken van erosiebestrijding en slibruiming.  Hiermee is het duidelijk dat het Waals Parlement nog aan het begin staat van een beleid ter voorkoming van wateroverlast.  Ook de Waalse resoluties handelen in hoofdzaak over het crisisbeheer na overstromingen en niet zozeer over de aanpak ter voorkoming van wateroverlast in Wallonië of verder stroomafwaarts in Brussel of Vlaanderen.

Er werden echter nog geen antwoorden verkregen op de gestelde vragen.  Een volgende bijeenkomst zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen.  Voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Marleen Van den Eynde mag deze eerste gemeenschappelijke commissie niet leiden tot uitstel voor het nemen van initiatieven om de wateroverlast te bestrijden.  De problematiek werd duidelijk gesteld en de prangende  vragen over grensoverschrijdend waterbeheer werden aan de vertegenwoordigers van de betrokken parlementen gesteld.  Hopelijk kan uit deze gemeenschappelijke zitting snel een schriftelijk antwoord vloeien, zodat Vlaanderen weet of Wallonië en Brussel de boodschap begrepen hebben, en het water in hun waterlopen zullen bufferen zodat Vlaanderen gevrijwaard wordt van grote overstromingen.

20:51 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-13

AANPAK WATERARMOEDE MAG NIET LEIDEN TOT VERHOGING VAN WATERFACTUUR

 

drinkwater.jpgUit het SERV-rapport –Sociale aspecten waterbeleid blijkt dat de Vlaming de jongste jaren rationeler met watergebruik is omgesprongen, uitgenomen een aantal doelgroepen.  Zo blijkt dat gezinnen waar minstens één gezinslid van buitenlandse nationaliteit alsook de groep leefloners meer water verbruiken.  Toch wel bedenkelijk omdat leefloners geen bijdrage moeten betalen.  Het “volledig gratis” verhaal heeft blijkbaar zijn doel gemist, want gratis waterverbruik leidt niet tot rationeel watergebruik.

Het is eerder verontrustend dat het aantal afsluitingen van water in 2011 meer dan verdubbeld is ten aanzien van 2010. Vooral in de provincie Antwerpen waar drinkwaterbedrijf AWW verantwoordelijk is blijkt de stijging van het aantal afgeslotenen zeer hoog is. Zo blijkt dat in 2011 2761 abonnees werden afgesloten tegenover 1281 in 2011.  Een duidelijk profiel kan de SERV echter niet meegeven.

Het huidige tariefbeleid mist in grote mate zijn doel. De waterarmoedegroep wordt groter, maar het is niet duidelijk om welke soort abonnees het gaat. Het Vlaams Belang is echter geen voorstander van de afschaffing van de 15m3 gratis water per persoon indien geen globale tariefherschikking komt. Een nieuwe verhoging van de kostprijs van water is onaanvaardbaar, de Vlaming betaalt in verhouding meer voor water dan onze omringende landen.

Het is duidelijk dat niet enkel een tariefherschikking de waterarmoede zal terugdringen maar ook een betere communicatie, transparantie in de waterfactuur, en ondersteuning van wooninspectie om gebreken op te sporen kunnen een belangrijke meerwaarde bieden. 

20:45 Gepost door Marleen Van den Eynde | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |